Biodling

Key Info:

50 000 - 100 000 kr
Image Two

Biodling är lätt att starta, men det tar tid att bli expert. De flesta som börjar odla bin gör det för att de har ett genuint naturintresse, och har man det inte, kan man ej undgå att bli intresserad av naturen om man skaffar bin! Biodling och ett intresse för växtriket, närmiljön, ekologin i naturen är intimt sammanflätade.

Details

Alla som börjat med bin gör det i liten skala. Man startar upp med ett par bikupor i trädgården. Efterhand ökar intresset och en del utökar och skaffar många bisamhällen. En del människor gör biodlingen till en del av sitt levebröd. Andra börjar odla fram bidrottningar, arbeta med avel. Gemensamt för alla biodlare är dock närheten till naturen.

Vad krävs för att bli biodlare?

Samla regionspecifika kunskaper från professionella biodlare för att hjälpa dig att behålla din bikolonin. Fråga om regionala bisjukdomar, andra skadedjur som kan påverka bina och allmän supportinformation för nya biodlare. Fråga om placeringen av befintliga bikupor, och vilka typer av honung i allmänhet produceras i ditt område. Du bör gå med i din lokala biodlarförening. Där kan du kanske få möjlighet att gå en studiecirkel, eller du kan lära känna biodlare och få vara med dessa när de arbetar med sina bin och på så vis lära sig om biodling. Genom dessa kontakter kan man kanske få köpa sina första bisamhällen. 

Plats

Har du kommit så här långt krävs en plats att ställa dina bisamhällen. Hantering av honung för försäljning kräver särskilda lokaler och kraven är samma som för annan livsmedelshantering. De flesta som startar med bin bor i villa och har dem på tomten. Ofta utnyttjas också sommarstugetomter. Har man ej tillgång till dessa två platser går det säkert att få ställa upp några bikupor, bara man frågar markägaren om lov, eller ber att få en plats anvisad. 

Utrustning

Det behövs en del material för att bli biodlare. Först och främst behövs en bikupa, ett bihus att ha bina i. Man skall vara rätt klädd när man arbetar med bin. Vit overall, bislöja och handskar rekommenderas, speciellt för nybörjare. Man arbetar lugnare, säkrare om man vet att bina ej kan komma åt att stickas. Just detta att arbeta med lugna rörelser är mycket viktigt. En kupkniv är bra att ha när man skall öppna kupan. En rökpust används av nästan alla biodlare. Rök gör att bina blir lugnare. 

När man skall ta hand om honungen måste man ha en honungslunga. Det är nog det dyraste som behövs och ibland kan man ha tur och få tag i en begagnad. Avtäckningskniv eller gaffel behövs för att kunna ta bort de vaxlock som bina förseglar honungen med när den håller rätt vattenhalt. När bina samlar in nektaren kan den hålla upp till 80 % vatten. Denna måste ner till under 20 % för att honungen skall bli lagringsduglig. Annars kan den jäsa. När honungen är slungad måste den silas för att vaxbitar skall avlägsnas och honungen skall bli ren. Sedan behövs kärl, tunnor att lagra den i. För att honungen skall få en len och smidig konsistens måste den röras om kraftigt innan den tappas på burkar.

När biodlaren tagit honungen från bina måste detta ersättas med socker så att bina har något att äta under vintern. Till detta krävs speciella fodrare för matning av bina. Under vintern blir det en del utrustning som skall ses över och lagras. Det är bra om man har någon plats där man kan underhålla och kanske själv snickra bikupor och annat som behövs, under binas viloperiod.

Planera för transporter

Tomma skattlådor flyttas ut till bigårdarna innan och under dragperioderna och flyttas tillbaka när bina förhoppningsvis fyllt dem med honung. På sensommaren ska vinterfodret transporteras ut till bigårdarna. De tomma skattlådorna är utrymmeskrävande och de fyllda skattlådorna är tunga. Lådor med honung bör transporteras täckta. De flesta större biodlare har täckta lätta lastbilar för sina transporter men i mindre skala fungerar en täckt släpkärra efter personbil som kan användas till transport av bisamhällena. Att flytta bisamhällen mellan olika odlingsområden är ett sätt att få del både av slättlandskapets rikliga nektardrag och av skogsbygdernas uthålliga dragförhållanden. Bisamhällena flyttas till slättbygderna inför dragtopparna eller till ljungfält på sensommaren. Flyttning sker nattetid på ett öppet flak. På grund av risker för smittspridning omges flyttning av särskilda regler.

Eftersom hela bisamhällen och fulla skattlådor är tunga bör du ta stor hänsyn till ergonomi när du planerar transporterna.

Ekologisk biodling

De viktigaste skillnaderna mellan ekologisk och konventionell biodling är att man inom ekologisk biodling inte får använda vissa läkemedel, till exempel för att behandla mot kvalstret, att bina huvudsakligen ska hämta nektar och pollen från ekologiska fält eller naturmarker samt att bina enbart får fodras med ekologiskt socker. Mer information om ekologisk biodling finns på www.jordbruksverket.se.

Ekonomi

Honungsskörden varierar mellan olika år. För en biodlare med en medelskörd över flera år på 40 kg/bisamhälle är det inte ovanligt med skördar på 20 kg respektive 60 kg. Det gäller att ha en strategi för såväl normala år som dåliga och bra år.

Om du avser att utöka din verksamhet med biodling gäller det att hitta de effekter där verksamheterna samverkar.

Om du är oljeväxtodlare kan du skaffa bikupor för att förbättra pollineringen. Då kan du räkna in både den ökade oljeväxtproduktionen och honungsproduktionen som intäkter i verksamheten.

För dig som har gårdsbutik är egenproducerad honung ett tillskott i sortimentet. Varje jordbruk är unikt och det går att driva biodling med olika inriktningar. Därför är det omöjligt att ge några generella kalkyler för vinsten med bin i lantbruket. Oftast är lönsamheten bättre för en originell affärsidé än för den som arbetar mer traditionellt.

Försäljning av honung

Den viktigaste produkten är förstås honung, medan bivax, propolis och bigift är av mindre betydelse. En uppskattning är att cirka 40 % av den honung som produceras i Sverige säljs via handeln. Resten når konsumenterna via direkt försäljning.

Det pris biodlaren tar ut vid försäljning till konsument varierar kraftigt. Allt fler konsumenter är beredda att betala mer för honung som har ett tydligt ursprung särskilt om honungen har ett ursprung från en bygd konsumenten har någon relation till. Försäljningskanalerna för ekologisk honung är mindre utvecklade men många konsumenter är beredda att betala ett högre pris för ekologisk honung.

De ekologiska biodlarna säljer i större utsträckning honungen direkt till konsument än de konventionella biodlarna. För den honung som säljs i parti till Svensk Honungsförädling AB har priset under drygt 10 år varit cirka 30 kr/kg. Större partier betalas bättre.

Investeringsbehov

En uppskattning av investeringsbehovet vid starten av en biodling år 2011 kan se ut så här: En ny bikupa i cellplast med ramar och vax kostar cirka 2 000 kr. Ett bra bisamhälle på våren kostar cirka 2 000 kr. Priserna minskar sedan så att samma bisamhälle på hösten kan kosta 1 000 kr.

Mindre bisamhällen och svärmar är billigare. Ett bisamhälle som innehåller en drottning med dokumenterad och god härstamning betingar ett högre pris än ett bisamhälle som friparats i generationer. Biodlarens skydds- och arbetskläder tillsammans med handredskap kostar cirka 1 500 kr. 

Utrustning för honungsutvinning är beroende på biodlingens storlek. Priserna ovan avser nyinköp. Det finns en marknad för begagnad utrustning. Utrustning för honungshantering slitslångsamt. Behovet av nyinvesteringar i byggnader och transportmedel är mycket varierande främst beroende på vilka byggnader och transportmedel som finns.

Du behöver oftast ett särskilt rum för att hantera honung. Den som avser att själv tappa och sälja större mängder honung får räkna med att det tillkommer kostnader för detta. Ett sätt att hålla nere kostnaderna är att samarbeta med andra biodlare. Smittspridning är ett problem vid samutnyttjande, men det kan hanteras genom städrutiner och ändamålsenlig utrustning.

Var finns kunskaper?

Ett bra sätt att skaffa sig kunskap är att skaffa en mentor. Du kan tala med och besöka någon biodlare som bedriver en verksamhet som liknar den du vill bygga upp. Besök honom eller henne regelbundet och var helst med när han eller hon arbetar. Besök samtidigt andra biodlare och se likheter och skillnader i den verksamhet de bedriver. En tvåårig yrkesutbildning för biodlare på distans bedrivs i Garpenberg. Mer information som du som bedriver biodling som företag kan ha nytta av finns på dessa webbplatser:

www.biodlarna.se

www.biodlingsforetagarna.nu

www.jordbruksverket.se

www.lansstyrelsen.se

www.livsmedelsverket.se


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo