Så här använder du kassaregister - del 2

Den här informationen riktar sig till dig som har försäljning på torg och marknad. Torg- och marknadshandel är försäljning som sker på gator, torg, marknader, loppmarknader, mässor, idrottsgalor, festivaler, tillfälligt utnyttjade lokaler eller liknande.

Försäljningen kan delas in i tre olika grupper beroende på vad du säljer och i vilken omfattning du säljer. Den kan anses vara något av följande:

  • näringsverksamhet
  • hobbyverksamhet
  • försäljning av privat lösöre

Endast näringsverksamhet omfattas av krav på kassaregister.

Kassaregister

Kravet på kassaregister gäller dig som bedriver näringsverksamhet. Det innebär att hobbyverksamhet inte omfattas av kassaregisterkravet och inte heller tillfällig försäljning i mindre omfattning som till exempel skolelevers försäljningar.

Du ska använda ett godkänt kassaregister, vilket innebär att kassaregistret ska vara tillverkare deklarerat och att kontrollenheten ska vara certifierad. Vissa verksamheter är undantagna, bl.a. verksamheter med kontant försäljning av obetydlig omfattning.

Obetydlig omfattning innebär:

  • att den kontanta försäljningen normalt inte överstiger fyra prisbasbelopp per år inklusive moms.
  • försäljning som sker i rena undantagsfall och som är av liten omfattning i förhållande till företagets omsättning.

Läs mer om prisbasbelopp och om vilka övriga verksamheter som är undantagna på www.skatteverket.se. Skatteverket kan medge helt eller delvis enskilt undantag om en viss skyldighet gällande kassaregister kan anses oskälig.

Det är dock inte tillräckligt att försäljningen sker utomhus och under svåra väderförhållanden för att undantag ska kunna medges. Det är inte heller tillräckligt att det saknas el på försäljningsplatsen för att du ska kunna få undantag. Om du anser att du har tillräckliga skäl för att få undantag kan du ansöka om undantag hos Skatteverket, använd blankett SKV 1510.

Har du både butiksförsäljning och försäljning på torg ska du använda kassaregister på båda ställena även om försäljningen på torget är mindre än fyra prisbasbelopp. Detta beror på att gränsbeloppet på fyra prisbasbelopp ska räknas för hela företagets verksamhet och på att torgförsäljningen normalt inte anses vara en självständig verksamhet inom företaget.

Gårdsförsäljning

Gårdsförsäljning som är obemannad omfattas inte av kassaregisterkravet. Det gäller oavsett försäljningens omfattning. Obemannad gårdsförsäljning ska därför inte räknas med när man bedömer om annan kontant försäljning i verksamheten (t.ex. torgförsäljning) omfattas av reglerna om kassaregisterkrav.

Anmäl kassaregistret

Du måste anmäla kassaregistret och kontrollenheten till Skatteverket. Det gör du enklast via Skatteverkets e-tjänst för kassaregister. Den hittar du på www.skatteverket.se.

Kassakvitto

Du ska alltid erbjuda kunden kassakvittot. Ett kassakvitto ska alltid tas fram oavsett om kunden betalar kontant eller med kontokort. Andra former av elektroniska betalningar är jämställda med kontokortsbetalningar. Har du möjlighet att lämna ett elektroniskt kassakvitto får du göra det i stället för ett i pappersformat. Vill en kund inte ha ett kassakvitto eller kunden går utan att vänta på kassakvittot ska du ändå ta fram ett kassakvitto – i pappersformat eller i elektroniskt format – som du får slänga. Ett elektroniskt kassakvitto slänger du genom att skicka det från företaget till en elektronisk papperskorg utanför företaget.

Adress på kassakvittot

Ett kassakvitto måste innehålla vissa uppgifter, t.ex. adressen där du bedriver din verksamhet. Det är vanligt bland företag i torg- och marknadshandeln att det inte finns en verksamhetslokal där försäljningen bedrivs. Då får du ange en annan adress. Det kan vara din hemadress eller en boxadress.

När el inte finns eller när det är strömavbrott

Om det inte finns el framdragen på ditt försäljningsställe måste du själv ordna med egen elförsörjning eller använda ett batteridrivet kassaregister. Om det skulle uppstå ett oväntat strömavbrott och du har ett nätanslutet kassaregister får du fortsätta att sälja utan att registrera försäljningen i ett kassaregister i avvaktan på att strömmen kommer tillbaka. Du behöver alltså inte ha ett batteridrivet kassaregister som reserv.

Anmäl fel i kassaregistret till Skatteverket

Om ditt kassaregister slutar att fungera för att något gått sönder ska du anmäla detta till Skatteverket. Detta gäller framförallt vid bestående driftsavbrott. Det kan t.ex. vara ett avbrott som kräver en reparation av ditt kassaregister och som inte kan göras under försäljningsdagen. Du behöver inte fel anmäla kassaregistret p.g.a. strömavbrott, otjänlig väderlek eller andra omständigheter som du inte kan råda över.

Dokumentera försäljningen om kassaregistret inte fungerar

Om du inte kan registrera försäljningen i kassaregistret p.g.a. exempelvis ett driftsavbrott måste du dokumentera försäljningen på annat lämpligt sätt. Försäljningen ska dokumenteras i enlighet med bokföringslagens bestämmelser och Bokföringsnämndens normgivning. Det innebär att det är tillräckligt att du antecknar försäljningen i en kassabok eller kassarapport. Du ska i sådana fall inte registrera försäljningen i kassaregistret efteråt. Du kan använda ett kvittoblock för att erbjuda kunden kvitto.

Skatteverkets besök

Skatteverket kan göra oanmälda tillsyns- och kontrollbesök. Vid besöken ska du kunna lämna de upplysningar som Skatteverket behöver. Syftet med besöken är dels att kontrollera att kassaregistret uppfyller kraven, dels att kontrollera att du hanterar kassaregistret på rätt sätt.

Se till att du gör rätt från början. Har du några frågor kontakta Skatteverket. Du kan antingen besöka deras webbplats skatteverket.se eller ringa Skatteupplysningen på telefon 0771-567 567.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se