Så här använder du kassaregister - del 3

Kravet på kassaregister gäller dig som bedriver näringsverksamhet. Det innebär att hobbyverksamhet inte omfattas av lagen och inte heller tillfällig försäljning i mindre omfattning som till exempel skolelevers försäljningar.

Undantag från krav på kassaregister

En del verksamheter är direkt undantagna och andra undantag kan man ansöka om hos Skatteverket. Du kan ansöka om undantag till skatteverket om det anses oskäligt att använda kassaregister eller att tillförlitligt underlag för skattekontroll kan tillgodoses på något annat sätt.

Verksamheter som är undantagna

Om du säljer varor eller tjänster kontant för mindre än fyra prisbasbelopp (fyra prisbasbelopp är 179 200 kronor för 2017) inklusive moms under ett räkenskapsår på tolv månader behöver du inte ha ett tillverkaredeklarerat kassaregister. Då anses den kontanta försäljningen vara av obetydlig omfattning. Utöver försäljning i obetydlig omfattning undantas även vissa andra verksamheter från kassaregisterkravet.

Se listan nedan för verksamheter som är direkt undantagna.

 • Verksamhet som är befriad från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen. Dit hör bland annat stat, landsting och kommuner. Inte heller konkursbo, allmännyttiga ideella föreningar eller utländska företagare utan fast driftsställe i Sverige omfattas. Observera att den 1 maj 2017 börjar en ny lag gälla som inte medger undantag för utländska företag utan fast driftställe i Sverige.
 • Taxiverksamhet.
 • Distans- och hemförsäljning (webbhandel etc.).
 • Obemannad försäljning, försäljning via varuautomat eller försäljning i en automatiserad affärslokal.
 • Försäljning som registreras i vissa terminalsystem som används av ombud för ATG, Svenska Spel med flera.
 • Bingo, automatspel och vissa lotterier som anordnas med tillstånd enligt lotterilagen.

Kontantfaktura och fakturerad försäljning

Du som fakturerar hela eller delar av din försäljning behöver inte registrera den fakturerade försäljningen i ett kassaregister. Det beror på att fakturerad försäljning inte omfattas av kassaregisterkravet.

Ett alternativ till att registrera försäljningen i kassaregistret är att du ställer ut en kontantfaktura samtidigt som du får betalt. Fakturan ska då uppfylla bokföringslagens krav på hur en verifikation ska se ut. Det innebär bland annat att det måste stå

 • när verifikationen har sammanställts
 • när affärshändelsen har inträffat
 • vad affärshändelsen avser
 • belopp
 • vem som är motpart
 • verifikationsnummer.

Skatteverket anser att det ska finnas löpnummer på kontantfakturan. Du måste spara en kopia av varje faktura i din bokföring. Du ska bokföra den kontanta betalningen senast nästa arbetsdag.

Ansökan om undantag

Skatteverket kan medge helt eller delvis enskilt undantag om en viss skyldighet gällande kassaregister kan anses oskälig. Det är inte tillräckligt att försäljningen sker utomhus och under svåra väderförhållanden för att undantag ska kunna medges. Det är inte heller tillräckligt att det saknas el på försäljningsplatsen för att du ska kunna få undantag.

Om du beviljas undantag från någon skyldighet som gäller kassaregister får du ett beslut av Skatteverket. I beslutet står det hur länge undantaget gäller och vilka villkor som gäller i övrigt.

Källa: www.skatteverket.se

Måste man ha kassaapparat för att stå på torget?

Sverige fick en ny lag om kassaregister i januari 2014. Numera måste också torghandlare använda kassaapparat.

Alla som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning (inklusive betalkort) och som under året säljer varor eller tjänster för minst fyra prisbasbelopp måste ha en kassaapparat, även vid torghandel. Försäljningsgränsen som är satt till fyra prisbasbelopp gäller för hela företaget. Om exempelvis en restaurang öppnar en tillfällig matförsäljning på torget, så är det hela företagets försäljning som avgör om man måste ha kassaregister eller inte.

Alla kassaregister måste anmälas till Skatteverket, och de behöver numera en certifierad kontrollenhet som Skatteverket har rätt att titta på vid behov. Man kan slippa kravet på kassaregister vid torghandel om man istället använder kontantfakturor, det vill säga skriver ut en faktura som betalas kontant för varje kund som handlar. Men då måste dessa fakturor vara lika noggranna för bokföringen som andra fakturor, det vill säga kundens fullständiga namn och adress måste stå med på kontantfakturan.

I verkligheten blir det väldigt komplicerat att använda sig av kontantfakturor. Kunderna kan bli irriterade om de köper en tomatplanta av dig för 30 kronor, och då måste uppge både namn och adress på en faktura som skrivs i samband med försäljningen. Handlar det om dyrare saker, är kontantfakturering en mer möjlig väg.

Den som driver en verksamhet som hobby behöver inte använda kassaregister, även om försäljningen äger rum på torget. Den som har en obemannad försäljning behöver inte heller ha kassaregister. Till obemannad försäljning räknas exempelvis en gatumusiker som spelar med en hatt framför sig.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se