Avdrag vid arbete i bostaden

En enskild näringsidkare som använder en del av sin bostad får göra avdrag för utgifter för detta. Beräkningen av avdraget är beroende av om näringsidkaren använder en särskilt inrättad del av bostaden eller inte.

Om det finns en särskilt inrättad del

Vad som menas med ”särskilt inrättad del” har utvecklats i praxis. Praxis är restriktiv och innebär att det krävs ett behov av arbetsrum och att rummet antingen är avskilt från bostaden i övrigt, eller är inrett eller används på ett sådant sätt att det inte kan användas för bostadsändamål.

Skatteverket anser att en skälig del av utgifterna för hyra, värme m.m. ska dras av om en enskild näringsidkare använder en särskilt inrättad lokal i privatbostadsfastighet. Även andra utgifter för denna del av bostaden ska dras av om de direkt orsakas av näringsverksamheten.

När det gäller en separat lokal på en privatbostadsfastighet anser Skatteverket att begreppet ”sin bostad” avser den fastighet där näringsidkaren bor även om det är näringsidkarens makes privatbostadsfastighet.

Om en särskilt inrättad del saknas

Även om arbete inte utförs i en särskilt inrättad del kan en enskild näringsidkare dra av utgifter för bostaden. Avdrag får då göras med 2 000 kr per år om bostaden är på näringsidkarens eller makes privatbostadsfastighet och med 4 000 kr i annat fall. Beloppet ska justeras om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader.

Avdrag enligt denna regel får bara göras om näringsidkaren arbetar i sin bostad mer än 800 timmar under beskattningsåret. Även arbetskravet ska justeras om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader. Även tillfälligt arbete som räknas till inkomst av tjänst får räknas med om det har nära samband med näringsverksamheten.

I arbetstiden får bara räknas in sådant arbete som med hänsyn till arbetets karaktär är motiverat att utföra i bostaden. Arbete som utförs av näringsidkarens barn får bara räknas med om barnet fyllt 16 år. Arbete som utförs av näringsidkarens make får räknas med bara om makarna bedriver verksamheten gemensamt.

Kostnad för el

Om lokalen är en särskilt inrättad del av bostaden och det finns en särskild elmätare ska avdrag medges för utgiften för den elektricitet som förbrukas i näringsverksamheten. Om lokalen inte är en särskilt inrättad del av bostaden medges inget särskilt avdrag för elkostnader.

Utgifter för dator och mobiltelefon

En näringsidkare som använder privata tillgångar i näringsverksamheten medges skäligt avdrag for anskaffningskostnaden i enlighet med huvudregeln om avdrag för utgifter för inkomsternas förvärvande och bibehållande. Detta gäller även utgifter för dator och telefon i enskild näringsverksamhet. När dessa privata tillgångar används i näringsverksamheten medges skäligt avdrag för den del av utgiften som är hänförlig till näringsverksamheten.

Hälso- och sjukvård avseende näringsidkaren själv

Utgifter för offentligt finansierad hälso- och sjukvård räknas normalt som ej avdragsgilla privata levnadskostnader.

Utgifter för sådan hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad får bara dras av om de avser en enskild näringsidkare eller delägare i ett svenskt handelsbolag som inte omfattas av den offentligt finansierade vården. Begreppen hälso- och sjukvård och är desamma som för anställda som har förmån av hälso- och sjukvård.

Avdrag medges inte för utgifter för motion och friskvård som avser den enskilda näringsidkaren eller delägaren i det svenska handelsbolaget själv.

Försäkringar

Premie för grupplivförsäkring som en enskild näringsidkare eller delägare i ett handelsbolag tecknar för egen del ska dras av.

Om försäkringsersättningen som betalas ut har väsentligt mer förmånliga villkor än för statligt anställda är premien bara avdragsgill till den del som kan anses motsvara förmåner enligt grupplivförsäkring för statligt anställda.

Premie för reseskyddsförsäkring för resor som en enskild näringsidkare eller en delägare i ett handelsbolag gör i näringsverksamheten ska dras av.

Avdrag för kostnader för maskiner och annan utrustning

Alla kostnader som är nödvändiga för att kunna driva verksamheten är avdragsgilla. Det betyder att du får dra av alla kostnader som har anknytning till den verksamhet du bedriver.

Utgifter för maskiner och andra inventarier ska du som huvudregel inte dra av direkt. Du ska istället fördela och dra av utgifterna under flera år. Det kallas avskrivning eller värdeminskningsavdrag. Det finns två olika metoder för avskrivning: räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning.

Utgifterna får dras av omedelbart om de har en ekonomisk livslängd på högst tre år eller om värdet understiger ett halvt prisbasbelopp.

mer info: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/inkomstdeklaration/avdragforforetag/avdragslexikonforetag

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se