Vattenbruk – en växande näringsgren på landsbygden

Vattenbruk, eller akvakultur, är odling av alla slags djur och växter i vatten. I Sverige odlar vi främst fisk, kräftor och musslor.  Här kommer kort information för dig som funderar på att börja med vattenbruk. Mer om vattenbruk kan du läsa på Jordbruksverkets hemsida: http://www.jordbruksverket.se. Där kan du bland annat se hur du söker tillstånd.

Fisk och andra vattenbruksdjur odlas för konsumtion och för utsättning. Det finns drygt 100 matfiskodlingar i Sverige och lika många sättfiskodlingar. Omkring 10 företag odlar matkräftor och ett 60-tal odlar sättkräftor, musslor eller ostron.

Odling av matfisk och andra vattenbruksdjur som vi äter

I Sverige är den viktigaste odlade fiskarten regnbåge. Dessutom odlas röding, ål, lax och öring. De flesta matfiskodlingarna finns i sötvatten. Men det är också möjligt att bedriva vattenbruk i skärgårds- och kustområden samt på land. Matfisken odlas främst i kassar. En kassodling är en flytande ram med en nätkasse. Anläggningen är oftast fäst vid botten eller stranden.

I Sverige odlas det, förutom fisk, även kräftdjur, musslor, ostron och alger. Den vanligaste odlingsmetoden för musslor är repodling. Den innebär att musslorna sitter på vävda nylonband eller rep. Banden eller repen är fästa med jämna mellanrum på långlinor som hålls flytande med hjälp av bojar. Även alger kan odlas på detta sätt.

Den stora skillnaden för konsumenter mellan odlade och vilda musslor är att det finns mer kött i de odlade musslorna. Kring de vilda musslorna som ligger på botten är nämligen vattenflödet långsammare och det kan komma in sand och lera i dem, vilket ger en sämre tillväxt och påverkar köttmängden negativt.

Odling av sättfisk

Odling av sättfisk innebär att du odlar fisk som ska sättas ut i naturvatten eller sättas in på en annan odling för att tillväxa. Fisk sätts ut i sjöar och vattendrag för att

bevara och stödja hotade arteråterföra arter som försvunnit från områdetkompensera bortfallet av naturproducerad laxfisk på grund av kraftverksbyggenförbättra fisket.

Sättfisk odlas i huvudsak i dammar och bassänger. Både naturdammar och gjutna betongdammar används. I gjutna dammar kan fisk även odlas inomhus. Regnbåge och öring är de vanligaste arterna som odlas för utsättning.

Du måste ha tillstånd

Alla som vill starta vattenbruk måste ha tillstånd för verksamheten, det vill säga tillstånd för att få odla fisk eller vattenbruksdjur. Det gäller oavsett storlek på odlingen. Det tillståndet regleras i förordningen om fisket, vattenbruket och fiskenäringen. Du söker det hos länsstyrelsen.

Av tillståndet ska det bland annat framgå var din odling finns, vilka arter du får odla, om det du odlar ska gå till konsumtion eller utsättning, vilken metod du använder och eventuella villkor för utsättning och hälsokontroll. Varje år innan odlingssäsongen börjar måste du skicka in en årsrapport med uppgifter om verksamheten till Jordbruksverket.

Livsmedelsverket kontrollerar musselodlingen regelbundet så att musslorna inte överstiger tillåtna gränsvärden av algtoxiner eller bakterier när de ska skördas.

En fiskodling kan vara allt från en liten jorddamm till en stor anläggning med tusentals fiskar. Odlingen kan vara intensiv eller extensiv. Odlar du intensivt utfodrar du fisken med torrfoder för att den snabbt ska växa till. I extensiv odling lever fisken av den föda som naturligt finns i vattnet. Den typen av odling kräver en mindre arbetsinsats av odlaren.

För mindre odlingar mellan 1,5 och 40 ton foderförbrukning per år krävs inget tillstånd, men odlingen måste anmälas till kommunen.

Ta kontakt med länsstyrelsen eller kommunen om du undrar över hur du ska klassa din planerade anläggning eller andra frågor som rör tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

Stöd till vattenbruk

Den som driver vattenbruk kan söka stöd ur Europeiska fiskeriprogrammet. Det finns stöd för bland annat investeringar och miljövårdande åtgärder. Du kan till exempel få stöd för gårdsförsäljning av produkter från vattenbruket. Mer information om stöd till vattenbruk finns på våra sidor under rubriken Stöd.

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodihavsochfiskeriprogrammet/vattenbruk

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se