Bär-, svamp- och kottplockning

Under sommar/höst går det alldeles utmärkt att ge sig ut i skog och mark och plocka svamp och bär för att sälja. Du måste förstås kunna känna igen de svampar som är ätliga och som betraktas som delikatesser. Kantareller hör till de svampar som kommer att vara lättast att sälja.

Sälj till restauranger eller till privatpersoner. Till privatpersoner kan du sälja på exempelvis loppis, annonsering, dörrknackning eller på någon gratis sajt på internet.

När det är fullt med bär och svamp i skogen så kan du tjäna pengar på att plocka och sälja dessa. Ingen särskild utrusning krävs men du behöver grovrensa svampen innan du kan sälja den. Ingen kommer att vilja köpa allt för smutsig och jordig svamp.

Säljer du bär, kottar och svamp för under 12500 kr som privatperson är inkomsten skattefri. Om alla i en familj på exempelvis fyra personer har deltagit i bärplockning kan alltså familjen sälja för 50 000 kr per år sammanlagt under ett år utan att det blir någon inkomstskatt alls.

Vad omfattas av skattefriheten?

Inkomster vid försäljning av vilt växande bär, svamp och kottar som man själv har plockat är skattefria till den del de inte överstiger 12 500 kr under ett beskattningsår. Beloppet är individuellt och gäller för varje medlem i en familj. Beloppet gäller de totala intäkterna av försäljning av bär, svamp och kottar. Inkomst från plockning och försäljning av odlade bär är alltid skattepliktig.

Skattefriheten gäller inte för näringsverksamhet eller lön

Skattefriheten gäller inte om plockningsverksamheten ensamt för sig utgör näringsverksamhet. Det innebär att skattefriheten även gäller för näringsidkare som på sin fritid plockar vilt växande bär, svamp eller kottar.

Skattefriheten gäller inte heller för ersättning som utgör lön eller liknande förmån i inkomstslaget tjänst till den som plockar bär, svamp och kottar. Här kan ibland uppstå gränsdragningsproblem. Den som självständigt plockar bär och säljer ska inte betala skatt på den del av inkomsten som inte överstiger 12 500 kr under året. Den som däremot anlitas av någon annan för att plocka bär m.m. är skattskyldig för inkomsterna från första kronan.

Ersättningar till bärplockare

HFD (Hogsta forvaltningsdomstolen) har prövat om ersättningar till bärplockare ska anses som ersättning för arbete eller som betalning för sålda produkter. HFD konstaterade att bolaget skulle betala arbetsgivaravgifter på de ersättningar som de gett ut till bärplockarna. Ersättningarna omfattades alltså inte av bestämmelsen om skattefrihet för vissa intäkter av försäljning av vilt växande bär som den skattskyldige plockat själv. Inkomsten blev därför skattepliktig från första kronan.

Försäljning av pollenrika blommor- Intäkt av försäljning till läkemedelsföretag av pollenrika vilda blommor, som personen själv plockat, är skattepliktig intäkt av tjänst. Man får bara göra avdrag för utgifter i samband med plockningen till den del utgifterna överstiger de intäkter som är skattefria (12 500 kr).

Exempel

Du har sålt plockade bär för 16 000 kr och har haft omkostnader på 14 000 kr.

3 500 kr av bruttoinkomsten blir skattepliktig (16 000-12 500).

Du får göra avdrag med 1 500 kr (14 000-12 500) eftersom avdrag inte får göras i den mån inkomsterna är skattefria. Nettointäkten som beskattas blir alltså 2 000 kr.

Råd för inkomster från hobby

Självständig och varaktig men utan egentligt vinstsyfte anger vad som är hobby till skillnad från övrig näringsverksamhet. Den behöver heller inte deklareras om den är av begränsad omfattning, exempelvis lite försäljning i samband med jakt eller fiske. I övriga fall krävs att den ska tas upp som inkomst av tjänst.

Den som driver hobbyverksamhet är inte bokföringsskyldig, men kvitton och anteckningar som styrker inkomster och utgifter måste sparas i minst sju år. Egenavgifter beräknas på överskott av hobbyverksamhet. Mervärdesskatt redovisas för sig och då i regel i den allmänna självdeklarationen om verksamheten inte registreras för moms. Inkomster och utgifter redovisas i så fall exklusive moms. Annars räknas momsen med i inkomsterna och utgifterna.

Underskott får inte dras av från annan inkomst. Däremot får underskott sparas och kvittas mot överskott på samma hobbyverksamhet om underskotten uppstått upp till fem år före beskattningsåret och om de inte överstiger intäkterna. Det innebär att ett överskott kan kvittas mot tidigare underskott som inte kunnat utnyttjas tidigare.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se