Sänkt arbetsgivaravgift för enskilda näringsidkare

En tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna (växa-stöd) införs den 1 januari 2017 för dig som är enskild näringsidkare och som anställer din första medarbetare. Den nya lagen är temporär och gäller till utgången av 2021. Lagen gäller bara när du som näringsidkare har anställt din första medarbetare efter den 31 mars 2016.

Reglerna innebär att du som enskild näringsidkare som anställer en person bara ska betala ålderspensionsavgift (10,21 procent) enligt socialavgiftslagen på den ersättning som betalas till din första anställda medarbetare.

För att uppfylla kraven för stödet ska anställning pågå i minst tre månader och arbetstiden ska vara på minst 20 timmar per vecka. Nedsättningen gäller bara den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Man kan få stödet under högst tolv månader.

Lönesummor upp till 300 000 kronor per mottagare

Nedsättningen för det så kallade växa-stödet omfattar bara lönesummor upp till 300 000 kronor (25 000 kronor *12 mån). Det innebär en maximal nedsättning av arbetsgivaravgifter med 63 630 kronor för ett helt år om månadslönen är 25 000 kronor under ett helt år ( (31,42%-10,21%)*25 000 kronor *12 mån).

Den här nedsättningen av arbetsgivaravgifterna är ett så kallat de minimis-stöd enligt EU-rätten (stöd av mindre betydelse). Detta innebär att nedsättning av arbetsgivaravgifterna endast får göras om stöden uppfyller villkoren för att vara stöd av mindre betydelse.

Reglerna för detta finns i följande EU-förordningar:

Kommissions förordning (EU) nr 1407/213 avseende stöd av mindre betydelse.

Kommissionsens förordning (EU) nr 1408/2013 avseende stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn.

Kommissionsens förordning (EU) nr 717/2014 avseende på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

För att ett stöd ska anses vara ett stöd av mindre betydelse får det totala stöd som beviljas ett enda företag som huvudregel inte överstiga 200 000 euro under en period om tre beskattningsår (det så kallade individuella taket). För vägtransport-, jordbruks- samt fiskeri- och vattenbrukssektorn gäller lägre individuella tak. Här gäller 100 000 euro, 15 000 euro respektive 30 000 euro under en treårsperiod.

Inom begreppet ett enda företag ryms alla de företag som ingår i en och samma intressegemenskap på ett sådant sätt att de bör ses som en enhet.

Om du har fått stöd av mindre betydelse som överstiger ovan nämnda takbelopp kan du inte få någon nedsättning av arbetsgivaravgifterna.

Du måste redovisa uppgifter

För att Skatteverket ska kunna ta ställning till om nedsättning av arbetsgivaravgifterna ska kunna ges måste du lämna uppgift om storleken på de minimis-stöd. Om du inte fått några sådana stöd ska du ange det.

Om du fått stöd av mindre betydelse ska du i rutan för "Upplysningar" skriva om alla stöd av mindre betydelse som du har fått innevarande år och de två föregående beskattningsåren. Skriv vilken myndighet som har utbetalat ut stödet, utbetalade belopp och utbetalningsår.

Om du inte fått något stöd av mindre betydelse under innevarande beskattningsår eller de närmast två föregående beskattningsåren, är det tillräckligt att du i rutan ”Upplysningar” skriver att företaget inte har fått något sådant stöd.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo