Så räknar du ditt pris – del 1

Alla gör kalkyler. Du som privatperson gör en kalkyl över vad semester- resan kommer att kosta. Staten gör kalkyler över vad olika reformer kommer att kosta och hur de ska finansieras. Företag gör kalkyler över vad tillverkningen av en produkt kostar, vilken marginal som ska tas ut på en produkt, vilket timpris som ska offereras, om en investering är lönsam, kostnaden för ett projekt o.s.v. Kalkyler görs både före och efter ett beslut.

Prissättning är en konst: det gäller att varken lägga sig för högt eller för lågt, för då kommer inte företaget att hålla i längden. För lågt pris gör att du inte tjänar några pengar, medan ett för högt pris kan göra att du säljer sämre.

Olika verksamheter - olika sätt att kalkylera

Verksamheten i ett företag brukar uttryckas som en förädlingsprocess. Resurser som anskaffas förädlas till varor och tjänster. Denna förädlingsprocess är inte lika utan skiljer sig mycket åt beroende på företagets verksamhetsinriktning. Vilka kalkylmetoder och kalkylmodeller som används beror därför på företagets verksamhetsinriktning.

Den indelning som brukar göras beroende på företagets verksamhet är:

  • Tillverkande företag (industriföretag i dagligt tal)
  • Tjänsteproducerande företag (serviceföretag)
  • Varuhandelsföretag

En kategori företag som kan nämnas i kalkylsammanhang är projektföretag. Dessa projektföretag är verksamma inom olika områden, exempelvis tillverkningsföretag som projekterar och bygger hela anläggningar, bygg- och anläggningsföretag som utför husbyggnadsprojekt, väg- och järnvägsbygge, tjänsteföretag som utför konsultprojekt.

Kalkylobjekt

Många företag arbetar med verksamheter som spänner över flera verksamhetsinriktningar. Det företagen gör kalkyler på brukar kallas kalkylobjektet. Ett kalkylobjekt kan exempelvis vara företaget som helhet en avdelning en produktionslinje en enskild produkt eller tjänst en order en marknad en investering av något slag ett projekt.

I de flesta företag är det produktkalkylen som är den vanligaste kalkylen som görs. Motsvarande på tjänstesidan är tjänstekalkylen. Produkt-/tjänstekalkylen = en bestämning av kostnader och intäkter för en produkt eller tjänst.

De tre vanligaste kalkylmetoderna som används är:

  • Självkostnadskalkylering (fullständig kostnadsfördelning)
  • Bidragskalkylering (ofullständig kostnadsfördelning)
  • Timkostnadskalkylering

Självkostnadskalkylering

Självkostnadskalkylering är en metod för fullständig kostnadsfördelning. Detta innebär att en kostnadsbärare (produkt) får bära sina särkostnader samt en framräknad andel av de samkostnader som finns i företaget. Totalresultatet blir positivt för företaget om priserna konsekvent täcker självkostnaden för produkterna. Självkostnadskalkylering används främst i tillverkningsindustrin.

En annan är orderkalkylering där självkostnaden för varje order görs som en påläggskalkylering. Här utgår man ifrån vilka kostnader som är direkta eller indirekta.

Bidragskalkylering

Vid bidragskalkylering belastar man bara kalkylobjektet (produkten) med dess särkostnader. Skillnaden mellan produktens försäljningspris och dess särkostnader utgör produktens täckningsbidrag.

Täckningsbidraget visar hur mycket, d.v.s. vilket bidrag, som produkten ger för att täcka företagets samkostnader och räcka till eventuell vinst. Bidragskalkylen lämpar sig för att räkna ut lönsamheten på en produkt, ett sortiment, en avdelning, ett säljdistrikt etc.

Timkostnadskalkylering

Företag som arbetar i tjänstesektorn blir allt fler. Nya typer av tjänster växer ständigt fram. Företagen verkar inom sektorer som konsultverk- samhet av olika slag, service, reparationer, entreprenad, kultur m.fl. Andra beteckningar som används idag på tjänsteföretag är t.ex. kunskapsföretag, informationsföretag, serviceföretag.

En vanlig kalkylmetod som används av tjänsteföretag är timkostnadskalkylen. Företagens resurser utnyttjas ofta per timme och därför görs en kalkyl där kostnader samt önskad vinst fördelas på de förväntade antal sålda timmar.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo