Att sätta mål - vad vill vi nå?

Självklart kan målen förändras över tiden. De strategiska målen kanske inte förändras särskilt ofta, men de mer kortsiktiga (operativa) kan behöva förändras på grund av vad som händer i omvärlden eller som resultat av genomförda aktiviteter. Att sätta mål är en process.

Som utgångspunkt finns affärsidén. Därefter studeras marknadens förutsättningar och alla de yttre faktorer som kan påverka. Tillsammans med de förutsättningar som företaget har, görs en analys. Utifrån den genomförda analysen får företaget fram de möjligheter som finns, definierade inom den uppsatta affärsidén.

Möjligheterna ger underlag för att sätta upp mål. De mål som sätts upp måste sedan prioriteras. Oftast räcker inte de ekonomiska resurserna till för att genomföra "allt" under en viss tidsperiod. En konkret handlingsplan/-planer görs där olika aktiviteter läggs in i en tidplan.

Exempel på vanliga mål som företag brukar sätta upp:

 • Försäljningsvolym i antal, i kronor, ökning i procent
 • Försäljningsökning på befintliga kunder mätt på något sätt
 • Antal bearbetade kunder
 • Antal nya kunder
 • Kostnaden för säljinsatsen mätt i kronor, andel av försäljningen
 • Resultat per anställd
 • Marknadsandel
 • Antal genomförda presentationer, seminarier
 • Antal lämnade offerter
 • Gjorda utskick
 • Beläggningsgrad, antalet övernattande, antalet gäster, antal besökare
 • Antalet uthyrda enheter
 • Antalet sålda timmar
 • Antal återköp
 • Marginal, i kronor, i procent
 • Omsättning, företag och avdelning
 • Bruttovinst, företag och avdelning
 • Avkastning på eget kapital
 • Andel reklamationer
 • Antal feltillverkade produkter
 • Tillverkningskostnad, per produkt, per avdelning etc.
 • Administrationskostnad som andel (i %) av något
 • Image, produkten och företaget
 • Medvetenhet hos konsumenten, att produkten/tjänsten finns
 • Positionering, att företaget placerat sig rätt i förhållande till konkurrenterna (hur kunderna uppfattar företaget)
 • Nöjd kundindex (utformat på ett visst sätt och mätt med jämna mellanrum)
 • Servicenivå mätt på något sätt
 • Väntetid i minuter

Tänk till när det gäller att sätta mål. Om företaget sätter målet att exempelvis försäljningen ska öka 5 % på produkt X låter det ju bra - men tänk om totala marknaden för X ökar med 20 %. Då minskar företagets marknadsandel. Det är därför bättre att sätta sitt mål i förhållande till konkurrenterna. Behåller företaget sin marknadsandel för X är man lika bra som konkurrenterna, ökar man den är företaget bättre.

Uppföljning och utvärdering

De mål företaget satt upp måste naturligtvis följas upp och utvärderas. De mål som mäts i andelar, kronor, procent, det vill säga kvantitativa mål brukar inte vara svåra att följa upp. Genom företagets eget ekonomisystem ges de flesta svaren på om målen uppnåtts. Branschstatistik ger marknadsandelar.

När det gäller kvalitativa mål är det oftast olika typer av marknadsundersökningar som krävs för att företaget ska kunna utvärdera om målen nåtts.

Nyckeltal används också för att kunna utvärdera. Väl valda nyckeltal ger företaget en kontinuerlig uppföljning och visar om man är på rätt väg.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se