Entreprenorskaps barometern 2016

Människors drömmar om att starta eget innebär en enorm potential. I dag skapas fyra av fem jobb i små och medelstora företag och stödja entreprenörskap i alla former är nödvändigt för att Sverige ska ha råd med en god välfärd. Men det gäller att ta vara på den kraften. Att underlätta för nyföretagande och skappa en miljö där så många som möjligt vågar starta sitt företag.

Entreprenorskapsbarometern ar Sveriges mest omfattande attitydundersokning om installningen till att starta och driva foretag. Attityderna till foretagande ar viktiga att studera for att nya foretag ska startas och att befintliga foretag ska kunna vaxa. Här kommer en kort sammanfattning.

Nästan halva Sveriges befolkning i arbetsför ålder (47 procent) svarar att de kan tänka sig att bli företagare. Samtidigt vet vi att det bara är 9 procent av befolkningen i arbetsför ålder som idag har företagande som huvudsaklig sysselsättning. Det är alltså betydligt fler som säger att de helst vill vara företagare än som är företagare idag.

En del av förklaringen beror på exempelvis lagar och myndighetsregler, utformningen av socialförsäkrings- och trygghetssystemen samt den allmänna kunskapen om företagande och kännedomen om vart man kan vända sig för att få mer information.

Andra förklaringar är mer kopplade till individen där många helt enkelt saknar en affärsidé, tycker riskerna är för stora eller inte är beredda att genomgå de yrkesmässiga förändringar som krävs for att starta ett företag. Sammantaget visar resultaten att steget från att ha en positiv attityd till företagande till att verkligen starta företag är långt.

För- och nackdelar med företagande

Bland de som kan tänka sig att starta företag är de två främsta drivkrafterna för att starta företag bättre möjlighet till personlig utveckling och förverkliga idéer samt möjligheten att tjäna mer pengar. Även de som redan är företagare anser att personlig utveckling och förverkliga idéer är den viktigaste drivkraften, men anser att utrymme för självständigt arbete väger tyngre än möjligheten att tjäna mer pengar.

De som kan tänka sig att bli företagare lyfter fram mindre trygghet samt ekonomisk osäkerhet som de största hindren för att starta och driva företag. Företagarna lyfter i högre utsträckning än andra fram många och krångliga regler som ett hinder. Företagare med utländsk bakgrund ser rent allmänt större hinder än företagare med svensk bakgrund för att starta och driva företag.

Män och kvinnor

Resultaten från undersökningen visar att en större andel män än kvinnor skulle kunna tänka sig bli företagare. Likaså är det fler män av de som kan tänka sig att bli företagare som svarar att de helst skulle vilja vara företagare i sitt yrkesliv, 37 procent jämfört med 27 procent för kvinnor.

Tittar vi på andelen som helst vill vara kombinatörer är dock bilden den omvända. Bland kvinnorna är det 38 procent som helst vill vara kombinatörer jämfört med 32 procent bland männen. Jämför vi med hur stor andel av de sysselsatta som idag är företagare, ser vi också att det är vanligare att män är företagare i Sverige.

När det gäller kunskap om företagande är det en större andel män som upplever att de känner till vad som krävs för att starta företag och fler män vet vart de kan vända sig för att få information om att starta företag.

Om vi tittar på hur män och kvinnor skulle vilja driva sitt företag ser vi en del mindre skillnader. Kvinnor vill i något högre utsträckning starta företaget tillsammans med någon annan. Samtidigt är det ungefär lika stor andel män och kvinnor som vill driva företag med anställda. Störst är skillnaden när det gäller i vilka branscher kvinnor och män kan tänka sig starta företag inom.

Både kvinnor och män vill starta företag inom de branscher där det egna könet är överrepresenterat. Ett exempel på detta är att betydligt fler kvinnor än män kan tänka sig starta företag inom Vård och omsorg, medan förhållandet är det motsatta inom Data och IT.

Åldersgrupper

Skillnaderna är stora mellan personer i olika åldrar. Unga personer (18–30 år) kan tänka sig bli företagare i betydligt högre utsträckning än medelålders och äldre. Andelen av de som kan tänka sig att bli företagare, som helst vill vara företagare, är ungefär lika stor i alla tre åldersgrupperna. Däremot är andelen medelålders (31-55 år) som helst vill vara kombinatörer högre än i övriga åldersgrupper.

Andelen företagare av de sysselsatta är betydligt lägre bland unga personer än i de två andra åldersgrupperna. När det gäller kunskap om företagande är det färre unga personer som upplever att de känner till vad som krävs för att starta företag. Personer i åldern 31–55 år är de som i högst utsträckning uppger sig känna till vad som krävs för att starta företag. En anledning till detta kan vara att denna åldersgrupp har en tydlig koppling till yrkeslivet.

Svensk respektive utländsk bakgrund

Resultaten från undersökningen visar att ungefär lika många personer med utländsk som med svensk bakgrund kan tänka sig att bli företagare. Däremot är det vanligare att personer med utländsk bakgrund svarar att de helst skulle vilja vara företagare.

Av de som kan tänka sig att bli företagare är det 37 procent av de personer som har utländsk bakgrund som helst vill vara företagare jämfört med 31 procent bland personer med svensk bakgrund. Andelen som helst vill vara kombinatör är ungefär lika stor i båda grupperna. Jämför vi med hur stor andel som idag är företagare av de sysselsatta, ser vi inga större skillnader.

Det är ungefär lika vanligt att personer med svensk och utländsk bakgrund säger att de känner till vad som krävs för att starta ett företag och vet vart man kan vända sig för att få information om företagande. Personer med utländsk bakgrund lyfter i större utsträckning fram möjligheten att tjäna mer pengar som en viktig drivkraft för att starta och driva företag.

När det gäller hur de svarande vill driva sitt företag, visar resultaten endast små skillnader mellan grupperna. Personer med utländsk bakgrund vill dock i högre utsträckning driva företag med anställda.

källa: Tillväxtverket, Entreprenorskapsbarometern 2016, läs hela rapporten HÄR

 

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo