Print

Företagsvärdering


10 000 - 50 000 kr
target

Details

Syftet med företagsvärdering är normalt att kunna sätta ett rimligt pris på företaget i samband med köp, försäljning eller investering i företag. Har man ett behov av att värdera sitt företag kan man göra det på egen hand eller genom att vända sig till privata företagsvärderare.

Har du ekonomisk utbildning i grunden? Har du sysslat med försäljning och vet hur man värderar ett företag? Då kan du erbjuda dina tjänster till andra företagare som behöver en oberoende och objektiv värdering av sitt företag. Du vänder dig till köpare av bolag, så väl som till företags ägare som vill ha professionell värdering.

Krav

Det är ganska höga krav för att bli en yrkesmässig företagsvärderare. Det krävs ingående kunskaper vad det gäller värdering, insikt i verksamhetens affärsmässiga förutsättningar samt erfarenhet för att kunna göra en kvalificerad bedömning av ett företags värde. Du måste vara ett proffs i den finansiella och företagsekonomiska världen och hålla dig à jour med aktuella marknadspriser på företagsutrustning, lokaler etc. Du måste dessutom ha en fungerande kunskap om skatter, bokföring, fusioner, förvärv, och andra juridiska aspekter av den finansiella industrin.

Värdering av ett företag

Noggrant värdera ett företag är ofta den mest utmanande delen av processen för potentiella köpare. Naturligtvis är en köparens värdering oftast ganska annorlunda från vad säljaren tror deras företag är värt. Begärt pris är inte alltid inköpspriset. Säljare är känslomässigt knutna till sina företag. De brukar räkna deras år av hårt arbete in i kalkylen. 

Utmaningen för dig som värderare är att formulera en värdering som är korrekt för alla parter. Företag som har en stark meritlista, återkommande kunder, historiska tillväxtmönster, mer än 3 år i branschen, kanske några egna objekt, eller ett exklusivt område kommer att värderas mer.

Värdet på ett företag som ska säljas externt kan beräknas med olika värderingsmodeller. Det är dock sällan möjligt att fastställa ett helt neutralt och objektivt värde på företaget, utan det pris som betalas kommer att påverkas av förhandling mellan köpare och säljare, och ibland även bero på hur ansvarsfördelningen mellan parterna för t ex framtida garantier ser ut.

Vid en överlåtelse inom familjen är det av naturliga skäl inte samma förhandlingssituation. Däremot kan det krävas interna ”förhandlingar” inom familjen om hur fördelningen av förmögenheten skall ske när det finns flera barn och inte alla skall ta över företaget. Även den vanliga situationen när överlåtaren (förälder) skall hjälpa övertagaren (barn) med viss finansiering genom att vänta med att få del av köpeskillingen kan det krävas att man diskuterar fram en balanserad lösning för båda parter. Det är alltid bättre att förebygga problem än att upptäcka dem efter att de väl har uppstått.

Överlåtaren kan också välja att överlåta företaget på ett sätt som innebär gåva till viss del och försäljning till viss del. Det kan t.ex. vara ett sätt att få medel till en verksamhet som överlåtaren vill bedriva efter överlåtelsen, eller till sin fortsatta tillvaro och intressen. Det kan också vara ett sätt att få in pengar som ska kompensera övriga barn som inte ska ta över företaget. I detta fall får värderingen av företaget betydelse för rättvisan inom familjen och överlåtarens inkomstbeskattning.

Värderingsmetoder

Det finns flera olika värderingsmetoder som används av professionella företagsvärderare och ekonomiska rådgivare. Relativt enkla metoder kan dock ibland räcka till för att få fram ett godtagbart värde i dessa sammanhang, när överlåtelsen sker inom familjen.

Marknadsvärdering

Marknadsvärdering innebär att sätta värdet på samma nivå som gällt vid försäljning av andra liknande företag. Denna teknik är dock relativt ovanlig för familjeföretag, eftersom det sällan finns något likvärdigt objekt, och det inte är vanligt att man offentliggör vad man fick betalt när denna typ av företag säljs. Men ibland kan det finnas personliga relationer till en annan företagare som sålt, och om denne är villig att diskutera sin affär kan man få referenser att utgå ifrån.

Substansvärdering

Substansvärdering innebär att värdet bestäms till skillnaden mellan värdet på tillgångar minus skulder, alltså det egna kapitalet. Tillgångarna kan emellertid behöva justeras om det finns övervärden som inte framgår av redovisningen, eller om det omvänt finns tillgångar som värderas för högt i balansräkningen. Fördelen med substansvärdet är att det är lätt att beräkna, och att det inte kräver någon information om framtiden. Jämfört mot andra metoder är därför osäkerheten i värderingen relativt låg.

För överlåtelser inom en familj är det därför en relativt vanlig utgångspunkt för prisdiskussionen. Nackdelen är att det inte förmedlar någon som helst bild av hur framtiden för företaget ser ut, dvs. den tidsperiod som blir övertagarens affärssituation.

Avkastningsvärdering

En avkastningsvärdering innebär att man försöker beräkna de framtida vinster som företaget kommer att få, och lägger dessa till grund för en värdering. Logiken bakom är att det som köparen förvärvar är rätten att driva verksamheten i framtiden, och denna är då värd summan av de vinster som uppstår framöver. Nackdelen med metoden är att det är svårt att förutse framtida vinster, samtidigt som stora variationer i resultatnivå kan ge ett genomsnitt som inte är representativt.

Likvidationsvärde

Likvidationsvärde, eller slaktvärde, är vad man kan få betalt för tillgångarna om företaget avvecklas. Är inte verksamheten längre i drift kan tillgångarna, byggnaderna, utrustningen och varulagret, vara betydligt mindre värt än vad balansräkningen visar. Motsatsen kan också finnas, t ex om företagets fastighet har en attraktiv placering som kan användas för annan verksamhet. En analys av balansräkningens värden kan därför behövas för att justera det slutliga priset på företaget.

Varför värdera ett bolag?

Företagsvärdering är idag ett omtalat ämne då det blir aktuellt för många företag vid köp, försäljningar, generationsskiften, ägarbyten med mera. Inom det kommande decenniet är det nära fyra av tio småföretag som står inför just ägarbyten och generationsskiften och kommer därmed vara i behov av en företagsvärdering.

Något objektivt värde på ett företag finns inte, i slutändan är värdet på ett företag det pris en köpare och säljare kommer överens om. Det är viktigt att låta värdera sitt företag inför en förhandling. Anlita professionell hjälp för värdering av företaget ger ofta ett bättre underlag för den kommande prisdiskussionen. Att värdera ger en argument för hur mycket man vill betala/sälja företaget för. Ju bättre man förbereder sig desto större är möjligheterna för en god affär.

Att veta sitt bolags värde gör det mycket lättare att förstå de värde bärande faktorerna för en framtida tillväxt. Man får också en fingervisning om var man står jämfört med sina konkurrenter vilket ger en stor fördel.

Revisorer gör vanligen substansvärderingar, där räknar man på de fasta värden bolaget äger. Du gör bl.a. jämförelser med andra bolag i samma bransch, vilket inte en revisor normalt gör.

Värderingssituationer

De vanligaste situationer där företagsvärdering är aktuellt är framför allt vid försäljning av företag, kompanjonavtal och vid försäkringsfrågor. Men det händer även att det kan vara intressant vid generationsskiften och då oftast någon form av försäljning, men det kan också vara arv eller gåva.

Vanligast är dock att en förälder vill få ut någon form av ekonomisk fördel ur det hela som denne senare kan leva på och därför blir en kombination av gåva och försäljning ofta aktuell.

Vid generationsskiften ser värderingarna inte likadana ut då man oftast i en familj inte är ute efter att pressa upp priset utan det ofta då handlar mycket om skatteoptimeringsfrågor. Till exempel, hur ska man få ut lägsta möjliga skatt på befintlig ersättning?


Location