Kartläggning av arbetsmiljöer

Key Info:

0 - 10 000 kr
Image Two

Jag skuggan av de ökande sjuktalen har det vuxit upp en flora av företag som slår mynt av vår tids stora samhällsproblem. Det finns mycket omfattande vetenskapligt stöd för att arbetsmiljön har en stor betydelse för de anställdas hälsa men inte minst för företagets grundläggande mål när det gäller produktivitet och kvalitet. 

Har du jobbat med förebyggande stresshantering eller / och friskvård? Har du idéer om hur man kan utveckla hälsa och göra stress på arbetsplatser? Med rätt kompetens i bakgrunden kan du faktiskt försörja dig på kartläggning av sjuka arbetsmiljöer. Göra ohälsan till din affärsidé helt enkelt. 

Details

Utveckla din egen metod för att granska arbetsplatser och peka ut vilka brister som kostar mest i form av sjukskrivningar. Du startar en konsultverksamhet inom hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering. Målsättningen är att göra människor friskare! För att kunna genomföra arbetet bör du samarbeta med andra aktörer inom företagshälsovård och bygga ett välutvecklat nätverk som erbjuder en bred kompetens och oberoende expertis.

Bakgrund

Ohälsotalen ligger på rekordhöga nivåer och även om vi människor får det bättre materiellt så verkar vi må allt sämre psykiskt. En av fem som jobbar drabbas av psykisk ohälsa som ångest, oro, depression och sömnstörningar. Kartläggning är en viktig del i ett strategiskt arbetsmiljöarbete. Många företag slänger ut träningskort till sina anställda, som sedan använder korten aldrig blir det något annat de vill ha. Det är bättre att investera i arbetsmiljön.

Det företag som lyckas bäst i sitt strategiska arbetsmiljöarbete är de som regelbundna följer upp och har kontroll över sina anställdas fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Att kartlägga arbetsmiljön och göra riskbedömningar är en förutsättning för att kunna planera och genomföra förebyggande insatser och effektiva förbättringar.

Varför kartlägga arbetsmiljön?

Med hälsofrämjande insatser menas allt som företag, grupper eller individer gör för att behålla eller utveckla god hälsa. Forskningen visar att tex långvarig exponering för obekväma arbetsställningar, monotont och ensidigt arbete och tunga lyft är allvarliga ohälsofaktorer men också har en klar negativ inverkan på produktivitet och kvalitet. Regelbunden kartläggning av hur medarbetarna upplever sin fysiska arbetsmiljö i dessa och alla andra perspektiv ex. värme / kyla, ljus, ljud mm. är en förutsättning för en effektiv styrning av produktivitet och kvalitet i företaget.

AdobeStock 321905156

Att arbeta förebyggande användning att så långt det är möjligt undanröja sådant som riskerar att påverka hälsan negativt. Enligt en del undersökningar är det ungefär tio gånger mindre kostsamt att arbeta med förebyggande insatser än att åtgärda redan uppkomna problem. En förutsättning för att genomföra effektiva förbättringar av den upplevda arbetsmiljön är regelbundna kartläggningar.

Så funkar det

Det är bra att ha svart på vitt när man ska börja arbetsmiljön. Annars är det som att börja operera utan att ha ställt diagnoser. Paketera och marknadsför din metod som ett verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Du utgår från arbetsplatsen, inte från individen, för dåföljer det med så många andra faktorer. Arbetsplatsen granskas utifrån ett antal parametrar: olycksfall, belastningsskador, psykiska och sociala faktorer, buller och vibrationer, kemiska hälsorisker och arbetsmiljön allmänt. Det färdiga resultatet sammanställs i ett lättfattligt diagram, så att kunderna kan se vilka brister som mest påverkar lönsamheten och jämföra sina resultat med andra.

Kartläggningen kan ta en eller ett par dagar per företag eller avdelning. Den kan ske utan att störa de anställda, men kockarna får sätta av en timme för en intervju. Låt utomstående företag testa metoden på ett antal företag, och se om man till exempel lyckats sänka tidigare sjukskrivningar. Det blir ett viktigt referensfall.

Kartläggning, förslag på åtgärder och genomförande

Arbetsmiljö är ett begrepp som innefattar mycket. Det finns ett regelverk runt arbetsmiljöansvaret som du bör känna till. Stress, friskvårdsbehov, buller, belysning, maskinsäkerhet, luftföroreningar och ventilation är några exempel på vad du kan hjälpa till att kartlägga och bedöma. Du kan även ge förslag på åtgärder och fungera som ett stöd vid genomförandet.

AdobeStock 315172598

Genom att göra kartläggningar på arbetsplatsen kan man få värdefull information för bedömning av riskerna, och underlag för åtgärder. På att sätta riskerna ska undersökas och bedömas beror på verksamhetens innehåll och omfattning. Syftet med bedömningen är att få ett underlag för att förebygga ohälsa och olycksfall, men även för att utveckla arbetsplatsen.

Huvudansvaret för att arbetsmiljöarbetet fungerar på styrelsen eller företagsledning. I praktiken delegerar ofta styrelsen detta till verksamhetsledningen. De anställda ska docka också medverka i processer.

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar är ett kostnadseffektivt sätt för företag att inhämta synpunkter från medarbetarna. Jag har ett företag med en rörlig arbetsmiljö, kan de arbeta vara ovilliga att uttrycka sina val. En väl utformad medarbetarundersökning kan vara ett verktyg för att identifiera och ta itu med problemet med de anställda kan ge anonym feedback.

Grön rehabilitering ligger i tiden

Det här med trädgårds- och naturterapi är egentligen inga nyheter utan kunskap och metoder som har tillämpats under tusentals år på sjukhus, sanatorier och kloster. Under 1900-talet då den vetenskapliga skolmedicinen tog överhand blev metoderna omoderna men nu upplever den gröna omsorgen och rehabiliteringen en ny blomstringstid. Forskning och kliniska studier kan idag styrka de hälsofrämjande faktorerna som kommer med naturvistelser.

Din affärsidé kan vara bara att erbjuda grönt alternativ. Det handlar i grunden om att komma bort från allt vad stress heter och låta människor få tillbringa tid i naturen och samtidigt föra professionella samtal. Kort sagt, att hitta balansen, på en stubbe i skogen.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image