Checklista vid köp av företag

Att köpa företag kan ibland vara bättre än att starta nytt från grunden. Det finns något färdigt, något du kan se, personal, utrustning, kunder. Det finns en historik. Det finns bokslut och gjorda förtjänster. Det finns bevis. Vill du snabbt få en uppfattning om företagets läge så är en granskning av tidigare bokslut ett bra sätt. Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart så krävs en mera omfattande analys. 

Använd gärna checklistan som följer här! Du kan också använda checklistan som hjälpmedel för att göra en affärsplan.

1. Företagets omvärld

A. Vilken marknad är företaget verksamt på – geografiskt, bransch eller annat?
B. Vilka är företagets kunder eller kundgrupper?
C. Vilka är företagets produkter eller produktgrupper (produkt = tjänst)?
D. Hur lönsamma är de olika kundgrupperna, produktgrupperna eller kombinationen av dem?
E. Finns det starkt beroende av ett fåtal kunder?
F. Är nuvarande produkter/tjänster gångbara i ett längre perspektiv eller krävs förnyelse?
G. Sker produktutveckling tillsammans med kunderna?
H. Vilka är de viktigaste konkurrenterna? Hur starkt står det företag du granskar i förhållande till konkurrenterna? Vet du tillräckligt om konkurrenterna för att kunna bedöma?
I. Vad kommer att hända framöver där företaget är beläget? Finns det t.ex. planer från kommunens sida att förändra gator m.m. där företaget är beläget? Kommer det att ske etableringar i grannskapet som gynnar eller stör företaget?
J. Är företaget beroende av särskilda regler och tillstånd, av modesvängningar, trender och teknologiförändringar? Vad kan väntas framöver?

Gör en sammanfattning av hot och möjligheter? Hur kan du, som köpare, undvika hoten och ta vara på möjligheterna?

2. Företagets konkurrensförmåga

A. Med vilka medvetna medel hävdar sig företaget idag i konkurrensen? Sortera gärna efter de traditionella konkurrensmedlen produkt, pris, plats (läge, lokaler, distribution etc.), påverkan (reklam, PR, m.m.) och personalens kompetens och profil.
B. Finns det något i företagets profil eller aktiviteter som är unikt eller avgörande för framgång?
C. Finns varumärke eller patent som tillhör företaget? Används de aktivt i marknadsföringen? Vilken betydelse har de för konkurrensprofilen?
D. Notera dina övriga observationer om konkurrenternas starka och svaga sidor.
E. Har företagets nuvarande ägare, eller nyckelpersoner bland personalen, speciella relationer till kunder, leverantörer etc. av sådan betydelse att det är avgörande för konkurrensförmågan? Vad händer om du tar över?

3. Resurser och inre effektivitet

A. Hur är företagets organisation? Verkar den fungera?
B. Är lokalerna väl disponerade? Kan produktion, verksamhet, administration fungera rationellt? Finns lämpliga personal- och hygienutrymmen?
C. Är utrustning och metoder moderna och väl underhållna?
D. Används lämplig teknisk utrustning i administration och produktionsstyrning?
E. Kräver kunderna att det ska finnas kvalitetsledningssystem eller andra ledningssystem? Finns det sådana införda? Används systemen?
F. Hur följer man riktlinjer av typen hygien och arbetsmiljö?
G. Hur hanteras förråd och varulager?
H. Hur stor är kapitalbindningen, hur stort värde finns genomsnittligt i förråd och lager?
I. Vilka investeringar måste göras framöver?

4. Personalen, effektiviteten och kompetensen

A. Hur är personalens kompetens och attityd när det gäller att hantera utrustning och metoder?
B. Hur är förmågan att hantera förändringar?
C. Identifiera nyckelpersoner och deras attityd till förändringar. Kommer de att stanna kvar vid ägarskifte? Nyckelpersoner kan finnas vad gäller kompetens, hantering av utrustning etc., men även när det gäller kund- och leverantörsrelationer. Det kan också finnas informella ledare som påverkar ett förändringsskede.
D. Bedöm personalens kompetensutvecklingsbehov!

5. Kundorientering i företaget

A. Företaget kan vara ”produkt- och produktionsorienterat” mera än kundorienterat, vilket innebär svagheter i nuläget men kanske kan innebära möjligheter för en ny ägare. Kundorientering innebär att relationer med kunderna och lyhördhet för deras behov påverkar företaget i alla avseenden, såväl i utformningen av produkter/tjänster, marknadsaktiviteter som i verksamheten i övrigt.
B. I vilken utsträckning finns reklamationer och hur hanteras de?

6.Företagets nuvarande åtaganden och andra förhållanden

A. Ta reda på vilka avtal som finns med personalen om anställningsvillkor och annat! Kontrollera löneläget!
B. Vilka avtal finns med leverantörer, kunder, speditionsföretag m.fl.?
C. Vilka kredittider lämnar företaget till kunderna?
D. Vilka kredittider får företaget från leverantörerna?
E. Uppfyller företaget ställda miljökrav? Finns risk för återställningskrav av typen förorening i mark eller annat?
F. Finns serviceavtal för utrustning?
G. Finns personal som är kunnig på skötsel av utrustningen? Innebär det någon förändring på detta område om du tar över företaget?
H. Vilka garantier lämnas till kunderna och vilka garantiåtaganden finns kvar efter övertagande av företaget?
I. Har du granskat hyresavtal? Är hyran rimlig? Kommer du att få hyresvärdens tillstånd att ta över avtalet? Hur länge är du bunden av avtalet? Hur är det med uppsägningstid och dylikt? Finns det indexreglering av hyran? Kräver hyresvärden garanti?

7. Överväganden

A. Vad händer på olika områden i företaget när nuvarande ägaren lämnar?
B. Vad händer med nyckelpersoner på olika områden om du tar över?
C. Kan det finna skäl att be ägaren/företagsledaren i det företag du köper att stanna kvar under en övergångstid?
D. Vad är dina egna starka sidor i det köpta företaget?
E. Kan du finna ett bättre sätt att finansiera företagets drift än vad som är fallet nu?
F. Ska du köpa hela företaget eller ska du köpa ”inkråm”. Vilka fördelar och nackdelar ser du med dessa varianter?
G. Vilka argument för det ena eller det andra har säljaren?
H. Kommer företaget att ha kapitalbehov sedan du tagit över, t.ex. för investering eller expansion? Hur ska det finansieras?

Våra partners

          framtidsutveckling logo          tipsom.se 

       image               logo_1.jpg