Marknadsplan - del 3

När du startar ditt företag är ofta två saker knappa: tid och resurser. För att skapa en effektiv affärsstrategi och se till att du inte slösar bort tid eller pengar behöver du en marknadsplan. En marknadsplan hjälper dig att komma i gång.

Marknadsplanen bör (åtminstone) bestå av följande delar:

Företagets affärsidé

Vad säljer företaget, till vem, på vilken marknad, vilka behov tillgodoser företaget och vad är det som ska göra att kunden väljer vårt företag som leverantör framför konkurrenterna.

Nulägesanalys

En analys av hur det ser ut på företagets marknad just nu, en nulägesanalys. Vilka är kunder, vilka är konkurrenter, vilka är produkterna och/eller tjänsterna etc. Vars och ens position på marknaden.

Företagets mål med verksamheten

Målen ska vara mätbara. Det finns två typer av mål, kvantitativa och kvalitativa. Kvantitativa mål är t.ex. marknadsandel, försäljningsvolym, medan kvalitativa mål är mer övergripande t.ex. miljö, personal. Du har säkert hört att företag brukar prata om sin miljöpolicy eller personalpolicy.

Alla mål bryts ned i delmål. Ett delmål kan vara en enskild produkts försäljningsvolym, ett annat mål är att få 100 nya kunder efter en reklamkampanj. Summan av alla delmål ska sedan leda till att företagets övergripande mål nås.

Strategi för att nå målen

De strategiska besluten företaget tar ska vara långsiktiga, gälla för flera år. Vi kan säga att det handlar om företagets långsiktiga agerande på marknaden. Vilken prispolitik ska företaget föra? Vilka tjänster ska erbjudas? Hur ska produktsortimentet vara utformat? Ska företaget sälja direkt till kund eller via någon mellanhand? Den reklam företaget gör, hur ska den uppfattas och påverka?

En handlingsplan för att nå målen

Handlingsplanen görs på kort sikt. Här ska allt vara konkret. När i tiden ska en viss produkt lanseras. På vilket sätt ska den lanseras - hur ska reklamen utformas. Hur stor är den förväntade försäljningsvolymen. Tidsaspekten och behovet att sätta till ekonomiska resurser är hörnstenarna i handlingsplanen.

Uppföljning

Följa upp alla de aktiviteter som genomförs för att nå målen. Detta för att snarast möjligt kunna korrigera verksamheten, t.ex. förändra i produktsortimentet. Det är viktigt att komma ihåg att vägen mot målet aldrig är rak utan består av många förändringar under tiden.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image