Kulturell verksamhet

De kulturella och kreativa näringarna växer i hela Sverige, enligt en ny rapport från bland andra Statistiska centralbyrån och Kulturrådet. Med kulturföretag menas bland annat näringar inom scenkonst, design, film, mode, musik och spel. Den här artikeln tar upp de vanligaste momsfrågorna inom kulturområdet. Informationen är översiktlig och ska inte betraktas som lagtext i ämnet.

Inkomst av konstnärlig, litterär eller annan kulturell verksamhet kan antingen räknas som anställningsinkomst, hobbyinkomst eller näringsverksamhet. Den här artikeln behandlar främst näringsverksamhet. Ett vanligt begrepp för dig som är aktiv inom kulturell verksamhet är Fritt utövande kulturarbetare.

Som fri utövande kulturarbetare redovisar du dina inkomster som inkomst av näringsverksamhet. Samma regler gäller för dig som för andra företagare, men det finns vissa specialregler för dig som arbetar med kultur.

Näringsverksamhet eller anställning

Trots att du som fri kulturarbetare bedriver näringsverksamhet är det vanligt att ha både inkomster från näringsverksamhet och från en anställning. Har du inkomster från båda ska du vara godkänd för F-skatt och ha en A-skattsedel.

Den vanliga verksamheten (måleriet, författarskapet eller liknande) är själva näringsverksamheten. Om du får tillfälliga uppdrag som har en naturlig anknytning till den vanliga verksamheten, till exempel föredrag eller information om den egna verksamheten, ska även den intäkten tas upp i näringsverksamheten.

Andra uppdrag, till exempel föredrag som inte handlar om din egen verksamhet, läraruppdrag eller anställning i projekt, ska normalt sett redovisas som inkomst av tjänst, det vill säga som en vanlig anställningsinkomst.

När startar näringsverksamheten?

När blir din verksamhet yrkesmässig? Det gäller att kunna skilja på vad som är hobby och vad som är näringsverksamhet. Tecken som tyder på att verksamheten är yrkesmässig är till exempel att du:

  • skaffat ateljé eller arbetslokal
  • skaffat behövlig utrustning
  • ägnar mycket tid åt verksamheten
  • har utbildning för verksamheten
  • anslutit dig till intresseorganisation
  • kan göra sannolikt att du snart kommer att få intäkter
  • haft intäkter av kulturarbetet av någon betydenhet.

När du bedriver din verksamhet yrkesmässigt är det dags att registrera den. Anmälan kan du göra elektroniskt via webbplatsen verksamt.se eller på papper genom att fylla i blanketten Företagsregistrering (SKV 4620).

Intäkter i verksamheten

Alla intäkter som hör till verksamheten ska du ta upp som intäkt i din näringsverksamhet, det gäller även till exempel försäljning av inventarier.

Som fri kulturarbetare kan du få bidrag eller stipendier av olika slag från till exempel Konstnärsnämnden eller Sveriges författarfond. Om du får ett bidrag av den här typen och bidraget beviljas för minst tre år räknas det som en så kallad periodisk intäkt och du ska ta upp intäkten i tjänst istället för i närings­verksam­heten.

Om du får ett bidrag beviljat för kortare tid, utan krav på motprestation, ska du inte ta upp det som en intäkt. Det räknas som ett skattefritt stipendium där syftet kan vara att ge ekonomisk trygghet.

I vissa fall ska du redovisa att du tagit emot bidrag i din näringsverksamhet, till exempel projektbidrag som utgår till ett mer målinriktat konstnärligt kostnads­krävande utvecklingsarbete.

Starta eget-bidrag ska du alltid redovisa under inkomst av tjänst.

Kostnader i verksamheten

Allmänt kan man säga att alla kostnader som hör till din verksamhet och som du haft för att få intäkter får du göra avdrag för. Observera att du aldrig får göra avdrag för personliga levnadskostnader. Läs mer om avdrag i vårt avdragslexikon för företag.

Gränsdragningen mellan kulturarbetares kostnader och personliga levnadskostnader kan ibland vara svår men det är viktigt att de kostnader som du drar av faktiskt hör till verksamheten.

Utgifter innan verksamheten har kommit igång

Du kan ha haft utgifter för din verksamhet innan den blev yrkesmässig, det vill säga innan du blev godkänd för F-skatt. Du får avdrag för utgifterna om de uppkommit samma år som näringsverksamheten startade eller året innan. Om verksamheten kom i gång 2019 får du dra av de utgifter du haft under 2018 och 2019.

Förutsättningen är att det är en sådan kostnad som du skulle få dra av också efter att verksamheten kommit igång, det vill säga kostnaden behövs i din verksamhet och att det är fråga om sådana inköp som du skulle få dra av direkt vid inköpet, till exempel förbrukningsartiklar och inventarier av mindre värde.

Det är viktigt att du har sparat kvitton eller fakturor på inköpen så att du har underlag till bokföringen.

Om du innan du startat din verksamhet köpt in inventarier för privat bruk, till exempel en dator, kan du ta in den i din näringsverksamhet. Men du får inte ta in den till anskaffningspris, utan till det marknadsvärde datorn har den dag du tar in den i näringsverksamheten.

Kulturforetag moms 2

Arbetsrum

Många som driver näringsverksamhet har sin arbetslokal i hemmet. Bland fria kulturarbetare är detta mycket vanligt. Du kan få avdrag för arbetsrum i egen bostad - under vissa förutsättningar. Om du har en särskilt inrättad del i bostaden som du använder i din verksamhet kan du få avdrag för en skälig del av bostadskostnaderna till exempel. hyra, vatten och el. OBS! Med särskilt inrättad del menas att denna del av bostaden inte alls kan användas privat. Exempel kan vara musikstudio eller ateljé. Varje enskilt fall bedöms för sig.

Schablonbelopp

Har du inte ett särskilt inrättat arbetsrum i bostaden och du har jobbat minst 800 timmar i hemmet kan du få avdrag med ett schablonbelopp på 2 000 kronor per år om du bor i villa eller 4 000 kronor om du bor i bostadsrätt eller hyreslägenhet.

Resor

Du, precis som andra företagare, får göra avdrag för resekostnader som hör till verksamheten. Det är viktigt att kunna visa på resans betydelse för den bedrivna verksamheten så att resan inte räknas som en personlig levnadskostnad.

Varulager

En kulturarbetares varulager är vanligen inte så stort. I vissa fall kan det förstås vara betydande och i de fallen är det viktigt att varulagervärderingen sker korrekt. De vanliga reglerna för varulagervärdering gäller.

Osålda verk

För att bestämma värdet på dina färdiga men ännu inte sålda verk tar du summan av:

  • materialkostnader
  • värdet av anlitad arbetskraft
  • övriga direkta kostnader

Värdet av ditt eget arbete kan du däremot inte räkna in i lagervärdet.

Skisser och modeller

I normalfallet bortser du också från verk som tillkommit i experimentsyfte, till exempel skisser och modeller. Om du trots allt säljer en modell, skiss eller liknande, ska du ta upp intäkten i näringsverksamheten som vanligt.

Ackumulerad inkomst

När du har inkomst av litterär eller konstnärlig verksamhet är det vanligt att inkomsterna varierar mycket mellan olika år. Om du får extra hög inkomst ett år på grund av att du fått ersättning för ett stort arbete som du hållit på med under minst två kalenderår har du möjlighet att få en särskild beräkning av den statliga skatten (ackumulerad inkomst). Fördelen för dig är att du då kan få betala mindre statlig skatt.

En ackumulerad inkomst är en inkomst som du har tjänat in under två eller fler år. Den ackumulerade inkomsten måste uppgå till minst 50 000 kronor och den totala beskattningsbara inkomsten ska uppgå till minst den nedre skiktgränsen, plus 50 000 kronor, för att du ska kunna få denna särskilda skatteberäkning. Beskattningsbar inkomst är den inkomst som återstår efter att allmänna avdrag och grundavdrag räknats bort och som skatten sedan beräknas på. För inkomstår 2018 är den nedre skiktgränsen 455 300 kronor (inkomstår 2019 – 490 700 kr) vilket innebär att din beskattningsbara inkomst behöver vara minst 505 300 kr (inkomstår 2019 – 540 700 kr) för att du ska kunna få särskild skatteberäkning.

Mer information om moms hittar du i Momsbroschyren på skatteverkets hemsida.

 

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image