Vanligaste avdrag i enskild firma

Som enskild näringsidkare får du göra kostnadsavdrag för inköp av saker och andra utgifter som är nödvändiga för att du ska kunna tjäna pengar i din verksamhet. Du får däremot aldrig dra av för privata levnadskostnader. En del utgifter får du dra av direkt som kostnad med hela beloppet men ibland måste du fördela avdraget över flera år, det kallas för avskrivning eller värdeminskningsavdrag. För vissa typer av utgifter finns det begränsningar för hur stort avdrag du får göra.

Driver du ekonomisk verksamhet kan du vanligtvis även dra av momsen på dina inköp i din momsdeklaration. I vissa fall får du dock inte dra av momsen, helt eller delvis. Exempelvis får du vanligtvis inte dra av momsen på inköp av en personbil.

Hur som helst finns det goda anledningar att sätta sig ner och fundera över vilka utgifter du har haft under året, och vilka avdrag du eventuellt skulle kunna göra. För småföretagare, och framförallt enskilda firmor, är gränsen mellan firman och privatliv ofta suddig och en del inköp kan användas i företaget såväl som privat. Tänk på att alltid spara underlagen för dina inköp (exempelvis fakturor) och bokför löpande dina utgifter i verksamheten.

Vilka är egentligen de vanligaste avdragen en enskild näringsidkare kan göra? Här nedan kommer några av dem.

Utgifter innan verksamheten har kommit igång

Om du har haft utgifter innan verksamheten kommit i gång får du dra av dem bland annat under förutsättning att:

  • det gäller inköp under startåret och året före, det vill säga om verksamheten kom i gång år 2 får du dra av de utgifter du har haft under år 1 och år 2
  • det är en sådan utgift som du skulle få dra av också efter att verksamheten kommit i gång, det vill säga den behövs för din verksamhet
  • du inte dragit av utgiften tidigare till exempel i en annan verksamhet
  • det är fråga om sådana inköp som du skulle få dra av direkt vid inköpet, till exempel förbrukningsartiklar och inventarier av mindre värde
  • de inte avser inventarier som du i samband med starten tagit in i verksamheten till ett beräknat anskaffningsvärde.

Lokalkostnader

Du som bedriver enskild näringsverksamhet kan göra avdrag för lokalkostnader. Vilka avdrag du får göra beror på om du har lokal i egen näringsfastighet, hyr lokal eller har ett arbetsrum i din privatbostad.

Har lokal i egen näringsfastighet- du får göra avdrag för alla driftskostnader i fastigheten om du äger en näringsfastighet och den används helt i din näringsverksamhet. Om du gör ändrings- eller förbättringsarbeten på denna fastighet får du göra avdrag antingen direkt (underhåll och reparation) eller som värdeminsknings­avdrag. Detta avdrag gör du genom att du tar upp kostnaderna i din löpande bokföring.

Hyr lokal - om du hyr en lokal för din verksamhet får du dra av hyreskostnaden. Om du betalar reparationer i denna lokal får du normalt dra av reparations­kostnaderna direkt, även om det innebär en förbättring av lokalen. Detta avdrag gör du också genom att du tar upp kostnaderna i din löpande bokföring.

Arbetar i egen privatbostad - är arbetsrummet en särskild inrättad del av din bostad? Vad som menas med särskilt inrättad del har utvecklats i praxis. Det innebär att du ska ha ett behov av ett arbetsrum och att rummet med hänsyn till läge, inredning eller användning inte kan användas som bostad.

Telefonabonnemang (fast)

Du får inte göra avdrag för abonnemangsavgiften för en fast ansluten telefon i din bostad, men du får dra av eventuella rörliga utgifter för samtalen i verksamheten. Du får heller inte göra avdrag för installation av fast telefon i din bostad, oavsett var anslutningspunkten är placerad. Du kan däremot få avdrag för extra installationer i en särskilt inrättad del av din bostad där du driver din verksamhet.

Bilkostnader

Om du behöver bil i din näringsverksamhet får du göra avdrag för samtliga driftskostnader om bilen är bokförd som en tillgång i näringsverksamheten eller om den är leasad (hyrd). Driftskostnader kan vara till exempel reparationer, underhåll, vinterdäck och drivmedel.

Avdrag för inköp av bil görs normalt genom årliga värdeminskningsavdrag. Om du leasar en bil som du använder i din näringsverksamhet får du avdrag för leasingavgiften som du betalar, istället för värdeminskningsavdrag.

Om du använder företagets bil privat

Om du har en bil som bokförts som en tillgång eller är leasad i näringsverksamheten och du använder bilen privat för till exempel resor mellan hemmet och verksamhetslokalen, kan du bli beskattad för bilförmån.

Om du bara använder bilen privat vid högst tio tillfällen och högst 100 mil per år är förmånen skattefri. Du måste kunna visa att du faktiskt inte använder bilen privat mer än vad som angetts ovan. Ett sätt att visa detta är att föra en körjournal.

Bilförmånen värderas enligt schablon och värdet av förmånen blir som en intäkt i ditt företag.

Moped eller motorcykel

Använder du din privata moped eller motorcykel för resor i näringsverksamheten eller för resor mellan bostaden och verksamhetslokalen får du göra avdrag med följande belopp:

9 kronor per mil för motorcykel och mopedbil

4,50 kronor per mil för moped.

Arbetskläder

Du får bara göra avdrag för arbetskläder som inte ses som lämpliga att använda privat. Kläderna ska även ha speciella egenskaper som har ett klart samband med din verksamhet. Det kan till exempel vara arbetsbyxor för hantverkare med särskilda fickor för förvaring av verktyg och insydda knäskydd med mera.

Arbetslöshetskassa

Du får inte dra av avgifter till arbetslöshetskassa eller fackförbund i din näringsverksamhet.

Arbetsresor

Begreppet arbetsresor avser resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Om du driver din verksamhet på annan plats än i din bostad får du dra av utgifter för resor mellan bostaden och verksamhetslokalen. Det är samma regler som för resor till och från arbetsplatsen vid anställning.

Dator

Om du leasar verksamhetens dator får du göra avdrag för leasingavgiften. Har du köpt datorn till verksamheten kan du få avdrag för inköpet. Du ska beskattas för värdet av ditt privata bruk om du använder verksamhetens dator även privat. Det kallas för uttagsbeskattning.

Använder du din privat inköpta dator i näringsverksamheten får du göra avdrag med ett skäligt belopp. Det skäliga avdraget kan grunda sig på hur mycket du använder datorn i verksamheten utifrån datorns totala ekonomiska livslängd.

Datorprogram

För enkla standardiserade programvaror får du göra direktavdrag med hela beloppet, exempelvis kan det vara program för administrativa ändamål som bokföring eller ordbehandling.

För mer avancerade datorprogram får du göra avdrag genom årliga värdeminskningsavdrag.

Avdrag fr enskild firma 4

Bokföringshjälp

Du får dra av utgifter för att anlita hjälp med företagets bokföring, årsbokslut samt moms- och arbetsgivardeklaration. Du får däremot inte avdrag för hjälp med att upprätta din inkomstdeklaration eller att driva skatteprocesser som rör svensk inkomstskatt.

Böter och avgifter

Du får lägga till utgifter för trängselskatt, väg-, bro- och färjeavgifter när du beräknar ditt avdrag för resor mellan bostaden och verksamhetslokalen eller resor i näringsverksamheten.

Du får inte dra av böter och offentligrättsliga sanktionsavgifter. Det kan handla om företagsböter, överlastavgifter och förseningsavgifter samt skattetillägg vid beskattningen. Du får inte heller dra av parkeringsböter och kontrollavgifter vid olovlig parkering. Påminnelseavgifter för sen betalning som hör till detta får inte heller dras av.

Facklitteratur

För att du ska få avdrag för litteratur och tidskrifter måste de ha en klar anknytning till din näringsverksamhet och inte vara av allmänt intresse. Det ska alltså vara litteratur eller tidskrifter som i allmänhet inte köps av personer utanför den aktuella yrkeskategorin.

Ett undantag är tidskrifter och dagstidningar som du köper in för verksamhetens kunder och som förvaras i verksamhetslokalen, exempelvis på en frisörsalong.

Hemsida

Du får direkt dra av utgifter som uppstår när du skapar din hemsida. Exempelvis inköp av webbdesigntjänster, domännamn och så vidare. Köper du din hemsida från någon annan får du dra av utgiften genom årliga värdeminskningsavdrag. Löpande kostnader för drift, utveckling och underhåll av hemsidan är direkt avdragsgilla.

Körkort

Du får inte dra av utgifter för körkortsbehörighet A och B eftersom det ses som en privat levnadskostnad.

För övriga körkortsbehörigheter sker en bedömning från fall till fall. Utgiften kan vara avdragsgill om du har stor nytta av behörigheten i din befintliga verksamhet. Det vill säga syftet ska inte vara att utöka verksamheten med en ny verksamhetsgren där den nya behörigheten är nödvändig. Ditt privata värde av den nya behörigheten får inte heller anses vara för stort.

Marknadsföring

Du får normalt göra avdrag för utgifter för reklam, PR och marknadsföring. För avdrag för mat och dryck vid demonstrationer, visningar och invigningar. Sponsring kan även i vissa fall ses som en sorts marknadsföring.

Representation

Representation kan vara både extern och intern, extern – till exempel i samband med förhandlingar vid inköp och försäljningar eller med konsulter, demonstrationer, visningar och invigningar, intern – till exempel personalfester och informationsmöten för anställda. Vanliga utgifter för representation är exempelvis mat och dryck, teaterbiljetter och spelavgifter på golfklubbar.

För att du ska få göra avdrag för representation måste det finnas ett omedelbart, naturligt samband till din näringsverksamhet. Det gäller både platsen där representationen sker och personerna som representationen riktar sig till. Ett exempel på omedelbart samband kan vara representation som sker i syfte att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser. Det får inte vara fråga om utgifter för sällskapsliv, personlig gästfrihet eller liknande.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image