8 vanliga investeringsstrategier som hjälper dig att nå dina finansiella mål

Att välja rätt investeringsstrategi kan vara ett av de viktigaste finansiella besluten som en investerare fattar. Som en pålitlig vägkarta mot dina finansiella mål bör din investeringsstrategi återspegla dina personliga omständigheter, dina tidsramar för investeringar och din risktolerans. 

Detta innebär att den "rätta" investeringsstrategin kan skilja sig från person till person. 

I den här artikeln diskuterar vi åtta vanliga investeringsstrategier. Om du tar hänsyn till egenskaperna hos var och en av dem kommer du att ha bättre förutsättningar att fatta ett välgrundat beslut om vilken strategi som är rätt för dig.

1. Fundamental analys

Fundamental analys är en investeringsstrategi som analyserar ekonomiska och finansiella faktorer om företaget eller tillgången. Detta hjälper till att fastställa tillgångens inneboende värde - det vill säga vad dess pris bör vara jämfört med det nuvarande marknadspriset - och dess potential för framtida tillväxt.

Denna information samlas in via offentligt tillgängliga uppgifter om företaget eller tillgången och den marknad som den är verksam på, t.ex. bokslut som beskriver intäktstillväxt, skuldsättning och vinst, samt mer immateriella faktorer som företagets ledning och strategi.

Analytiker jämför sedan det inneboende värdet med tillgångens eller aktiens nuvarande pris för att avgöra om den är undervärderad eller övervärderad och ger råd om att investera i enlighet med detta.

Om du är en investerare som är säker på grundläggande analys är det möjligt att aggressivt öka ditt sparkapital genom handel med binära optioner, en marknad som handlar baserat på förutsägelser om i vilken riktning en vald tillgångsklass (som aktier, obligationer, valutor, guld, krypto och så vidare) kommer att röra sig under en viss tidsperiod. Den här källan har en omfattande guide om binära optioner.

2. Värdeinvesteringar

Värdeinvestering är en långsiktig investeringsstrategi där investerare använder fundamental analys för att identifiera tillgångar eller aktier som är undervärderade av marknaden och köper dem till en "rabatt".

Denna strategi bygger på tron att marknaderna tenderar att överreagera på nyheter, vilket leder till kortsiktiga fluktuationer i efterfrågan och marknadspriset, även om det inneboende värdet inte förändras.

Denna överreaktion gör det möjligt för investerare att göra en investering "till salu" och belönas när marknaden återgår till det normala och det inneboende värdet erkänns.

3. Investering i tillväxt

Tillväxtinvesteringar syftar till att öka förmögenheten genom lång eller kortsiktig kapitaltillväxt - det vill säga vinster som uppnås vid försäljning snarare än utdelningar som erhålls medan man äger. Detta uppnås genom att köpa tillgångar eller aktier som har potential för framtida kapitaltillväxt.

Som sådan är denna strategi i allmänhet inte idealisk för investerare som söker en stadig inkomst. När tillväxtinvesterare bestämmer sig för att investera tar de i allmänhet hänsyn till faktorer som tillgångens nuvarande hälsa, utsikterna för branschen samt potentialen att växa.

AdobeStock 481121906

4. Teknisk analys

Till skillnad från fundamental analys, som utvärderar en investerings eller tillgångs värde baserat på interna faktorer som ett företags försäljning och upplåning, använder teknisk analys diagram för att förutsäga framtida mönster och trender baserat på den senaste tidens handelsaktivitet, såsom prisrörelser och handelsvolymer samt volatilitet.

Genom att känna igen vissa tecken och signaler, så kallade indikatorer, kan investerare förutse kommande mönster och investera därefter.

5. Inkomstinvesteringar

Med globala kontanträntor på en historiskt låg nivå blir det allt svårare att generera ett betydande kassaflöde via investeringar.

Inkomstinvestering syftar till att bygga upp en investeringsportfölj med diversifierade investeringar som är strukturerade för att generera regelbundna inkomster.

Denna inkomst kan vara i form av utdelningar, fondutdelningar, obligationsavkastning eller räntebetalningar från fastighetsinnehav, aktier, värdepappersfonder, fastighetsfonder eller truster och obligationer. Inkomstinvesterare väger ofta samman egenskaper som avkastning, jämnhet i tidigare resultat, tillväxt och intäkter för att avgöra om en potentiell investering passar in i deras portfölj.

6. Investering genom att köpa och behålla

Buy and Hold är en långsiktig, passiv investeringsstrategi där investerare köper en tillgång eller en aktie och helt enkelt behåller dem under långa perioder oberoende av fluktuationer på marknaden.

Denna strategi bygger på tron att en längre "tid på marknaden" ger en högre total avkastning på investeringen än att "tajma marknaden".

Buy and Hold-investerare väljer aktivt ut investeringar, men bryr sig inte alls eller i liten utsträckning om kortsiktiga fluktuationer och tekniska indikatorer.

7. Hållbara investeringar

Hållbara investerare strävar efter att göra investeringar som har positiva sociala effekter.

Till exempel kan investerare försöka investera i fonder eller företag som är engagerade i social rättvisa och miljömässig hållbarhet snarare än i sådana som kan möjliggöra spelande och beroende.

Hållbara investeringar erkänner också att de företag som tar itu med världens största utmaningar ofta är väl positionerade för tillväxt.

På grund av investeringens natur är det dock avgörande för hållbara investerare att bedöma investeringarnas ekonomiska utsikter utöver deras sociala värde.

8. Medelvärde för dollarkostnader

Dollar-cost averaging är en långsiktig investeringsstrategi som syftar till att minska marknadens volatilitets inverkan på investeringen.

I den här strategin köper investerarna, i stället för att försöka tajma marknaden och investera i en tillgång eller aktie i en klumpsumma, mindre, fasta belopp med jämna mellanrum under en längre period.

På så sätt betalar investerarna i slutändan ett mer "genomsnittligt" inköpspris under hela investeringsperioden, eftersom priset på tillgången ofta varierar med varje investering.

Våra partners

          framtidsutveckling logo          tipsom.se 

       image               logo_1.jpg