Underhåll och service av brandsläckare

Key Info:

50 000 - 100 000 kr
Image Two

Hur vet man att en brandsläckare verkligen fungerar när det behövs? Eller att de utrymningsmarkeringar som ska leda mot en utgång sitter på rätt ställe? Alla brandsläckare måste underhållas regelbundet för att förbli säkra och tillförlitliga. Det här gäller oavsett typ och placering. Med ett väl utfört underhåll ökar möjligheterna att släcka eld när en olycka inträffar.

Details

Starta ett serviceföretag inom brandsskydd och ge kontroll och underhåll av brandsläckarutrustning till lokala företagare, myndigheter och villaägare kan vara en affärsmöjlighet. Detta gäller särskilt inom områden där det finns en hel del bostäder och kommersiella byggnader. 

Starta denna typ av verksamhet inkluderar konkurrensanalys, skapa en affärsplan, erhålla de tillstånd som krävs samt att hitta en marknad och locka potentiella kunder.

En brand växer fort

Det brinner i 17 hem varje dag, året runt. Bränder i bostäder är mer än dubbelt så vanliga som bränder i alla övriga byggnader tillsammans. Om man skall investera i en brandutrustning vill man naturligtvis att den skall skydda sak och person på absolut bästa sätt. Hur kan man då säkerställa att det blir så? Ett mycket bra sätt är att anlita ett certifierat företag med certifierad personal som installerar och kontrollerar certifierade produkter. Då har man försäkrat sig om att man har utrustningen som fungerar.

Brandsäker miljö

Det är lättare att förebygga en eldsvåda än att släcka den. Därför måste man vara medveten om brandrisker och kunna identifiera riskfaktorer i sin egen omgivning.

Varje företagsledning är ansvarig för att se till att företagen följer brandsäkerhet på arbetsplatsen. Förutom bestämmelser om mängden och placeringen av handbrandsläckare per kvadratmeter, kan företagen vara skyldiga att ha årliga inspektioner, genomföra regelbundna visuella underhåll kontroller, har provtryckningar under åren och ladda brandsläckare årligen eller när brandsläckaren har använts. Arbetsgivare kan också åläggas att tillhandahålla personalutbildning om korrekt användning av en brandsläckare.

Service

Som företagare bör man årligen genomföra kontroller av sin brandskyddsutrustning. Även som privatperson kan det vara sunt och tryggt att ha en fungerande brandskyddssystem i hemmet. När det gäller mer omfattande service- och underhållsåtgärder krävs specialistkunskaper och ibland särskild behörighet. Dessa åtgärder utförs ofta av entreprenörer i de flesta fall en gång per år.

Beträffande de årliga service- och underhållsåtgärderna finns för det mesta regelverk eller föreskrifter från lagstiftare och försäkringsbolag. Det kan också finnas underhållsstandarder och branschrekommendationer. Med få undantag finns detaljerade underhållsföreskrifter från respektive tillverkare av den brandskyddsutrustning du hanterar.

Serviceman

Det är främst myndigheter som Boverket, Räddningsverket, Brand- och Polismyndigheten samt FK och Branschorganisationer som ställer krav på att aktörerna inom säkerhetsbranschen uppfyller vissa krav. Officiella utgivare för normerna är Svenska Brandskyddsföreningen.

För att serva brandsläckare eller annan utrustning behöver du certifikat. Serviceman är en person med utbildning och kunskap om varje serviceåtgärd anvisad av tillverkare eller angiven i standarden. Servicemannen skall också ha tillgång till verktyg, reserv- och utbytesdelar, skriftliga instruktioner samt annan relevant utrustning.

SVEBRA och Brandserviceföreningen arbetar tillsammans med certifieringsorgan för att få till stånd regler och rutiner för utbildningsverksamhet och för att godkänna eller certifiera servicemän. Ett arbete pågår också för att få fram enkel och standardiserad teknisk information om brandsläckarna.

Innan du börjar

Genomför en marknadsanalys genom att kontrollera konkurrensen inom ditt område. Försök att ta reda på vilka typer av brandsäkerhetsutrustning finns tillgängliga på marknaden och hur mycket dessa produkter kostar. Denna information kommer att hjälpa dig att vara konkurrenskraftig.

Ta reda på om det finns tillräckligt med potentiella kunder som kan kräva brandsläckare som hushåll och kommersiella fastigheter i området. Om det finns en leverantör, finns det ett behov för en annan? Du måste räkna ut ett sätt att erbjuda ett ännu bättre alternativ till vad som för närvarande erbjuds konsumenterna.

Kontrollera vilka föreskrifter och reglerna gäller i samband med försäljning och service av brandsläckare i ditt område. Det är nödvändigt för dig att ha vetskap om de produkter du säljer. Bekanta dig med olika typer av brandsläckare, om du inte har gjort det ännu, denna information kommer att göra det möjligt för dig att bättre rekommendera lämpliga brandsläckare för olika kunder.

Köp inventering (brandsläckare) från en grossist. Bestäm en lämplig leverantör genom att ta hänsyn till faktorer såsom pris, service efter köpet och hur länge de har varit i branschen.

Skaffa nödvändiga tillstånd för att påbörja verksamheten. Med certifieringen kan ditt brandserviceföretag få en kvalitetsstämpel som garanterar både kvalitet och rätt nivå på de utförda tjänsterna. Det är bra både för dig och för de som ska köpa tjänster från ditt brandserviceföretag. Mer info på: Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB, http://www.sbsc.se

Räkna ut vad du ska ta ut. Kolla dina konkurrenter och räkna ut ditt pris. Om du bestämmer dig för att sälja säkerhetsutrustning, beräkna vinstmarginaler baserat på inköpspriset.

Så funkar det

Brandsläckarföretag genomför vanligtvis schemalagd service och testning för brandsläckare, samt innehåll ersättning i händelse av ett utsläpp.

Det finns olika typer av underhåll. I standarden finns angivet olika typer av service för handbrandsläckare och dessa skiljer sig åt i rekommenderade tidsintervall, omfattning och utförande. De kallas på olika sätt; rutinkontroll utförd av innehavare, underhåll utfört av serviceman samt verkstadsgenomgång.

Det rekommenderas att brandskydd som finns hemma eller på ett företag skall kontrolleras regelbundet ex. att släckaren är placerad synligt, med rätt tryck och att plomben och användningsinstruktion sitter rätt.

Underhåll och service av brandsläckare utförd av en serviceman är ett underhåll som är mer omfattande än den rutinkontroll man själv gör. Tidpunkten för första underhåll av serviceman ska följa tillverkarens anvisning och därefter rekommenderas att underhåll generellt utförs årligen. Beroende på i vilken miljö släckaren befinner sig, kan kortare eller längre intervall vara befogat.

En verkstadsgenomgång innefattar utöver de punkter som ingår i underhåll utfört av serviceman, även demontering av släckaren samt tömning av dess innehåll och byte av släckmedel. Rekommenderat tidsintervall för denna typ av service är 5-10 år.

För att serva de kunderna och deras brandutrustning behöver du certifikat och en viss utrustning för att genomföra servicen på korrekt och godkänt vis. I service kit ingår säkringsring, rökpenna, polygrip, säkerhetssprint, dekaler, servicenål samt klocketikett.

När du utför en service kan du givetvis upptäcka brister på utrustningen. Utrustningen kan bli gammal, defekt eller utnyttjad. Du tillhandahåller då ny utrustning, om den befintliga utrustningen inte håller standarden.

Om handbrandsläckare

Handbrandsläckare är ett förstahandsbrandskydd och dess effektivitet är beroende av att insatsen utförs i ett tidigt skede av brandtillbudet. Det är därför viktigt att släckare finns lätt tillgänglig, att brukaren lätt kan finna släckare och att han har kännedom om hur den skall användas. Följande punkter kan tjäna som riktlinjer vid beslut om antal släckare och lämplig placering. Reglerna gäller i första hand för arbetslokaler och allmänna utrymmen, men kan i viss mån tillämpas även för privata bostäder.

Tänk på att vikten påverkar insatstid och användarbarhet. I vissa miljöer där barn, äldre eller handikappade personer kan förväntas använda släckaren skall brandsläckarens vikt beaktas. Val av mindre släckare kan kompenseras genom att placera släckarna tätare så att gångavstånd och insatstid minskas. Med insatstid menas tiden från det att brand upptäcks till dess att släckning påbörjas. Kan släckning påbörjas snabbt hinner branden inte utvecklas och en mindre släckare kan räcka för att släcka. Brandsläckarens storlek och effektivitet måste dock alltid avpassas till brandrisken och den befarade brandens omfattning.

Tillsyn, underhåll och service – fakta

Tillsyn, årligt underhåll och omladdning skall utföras i enlighet med svensk standard. Underhåll skall utföras av utbildad service-tekniker. På arbetsplats skall underhåll generellt ske en gång per år. Krav på underhåll anges i Arbetsmiljölagen och Lagen om Skydd mot Olyckor. För privat konsument skall motsvarande kontroll och åtgärder ske minst vart femte år enligt rekommendationer från Konsumentverket.

Underhåll och omladdning av brandsläckare görs enligt tillverkarens anvisningar och branschföreningens riktlinjer, SVEBRA S92. Använda släckare skall lämnas för omladdning och inte hängas tillbaka på ordinarie plats. För att vidmakthålla ett tillräckligt brandskydd under omladdningstiden kan en utbytessläckare ersätta den använda släckaren till dess att släckaren är omladdad.

Utbildning och övning är lika viktigt som valet av rätt släckare. För anställda bör arbetsgivaren anordna brandskyddsutbildning med möjlighet till praktisk övning i brandsläckning. För privatpersoner skall alla i familjen känna till var släckaren finns, hur man använder den och hur man beter sig vid brand. Lämpligt kan vara att i samband med omladdning prova släckaren. Man kan också i en båtklubb, villaägarförening eller liknande arrangera utbildning med en släckövning.

Marknad

Brandsläckarföretag ger en värdefull service genom att säkerställa att arbetsplatser och andra offentliga byggnader har effektiva och lämpliga brandsläckare redo i händelse av en brand nödsituation. Din framgång beror mycket på din förmåga att marknadsföra dig själv och hur mycket konkurrens det finns i ditt område. Du kanske måste börja på en deltid tills du tar din del av marknaden, men bra kundservice och rätt marknadsföring kommer att sätta fart på ditt företag.

Marknaden för underhåll och distribution av brandsäkerhetsutrustning är stor. Som nämnts ovan, kan bränder bryta ut när som helst eller var som helst, och det kan hända vem som helst. Därför är dina potentiella kunder alla; fastighetsägare, företagare eller husägare.

Marknadsföra dig genom att lämna ut visitkort och infoblad till alla du känner. Lämna dem på kontor och häng upp dem på anslagstavlor och lokala fastighetsmäklarkontor.

Annonsera i lokaltidningen. Skicka broschyrer till husägarna och företagare i hela ditt område. Var kreativ, som att be den lokala skolan om du kan komma in i klasserna för att visa barnen hur man använder en brandsläckare, och sedan låta dem ta hem ett paket med din broschyr och visitkort i den.

Utveckla en broschyr och webbplats som ger detaljer kring dina tjänster, till exempel kontrollrapporter, uppladdning och servicekrav. Sätt upp flygblad och affischer på strategiska områden såsom brandkårer, butiker, fastighetsförmedlare, kommersiella byggnader och träffpunkter.

Hitta en lämplig plats för din exponering genom att använda sig av en fastighetsbyrå eller genom direkt reklam utdelning runt i ditt område. Satsa på områden med många bostäder och kommersiella byggnader eftersom dessa är din målgrupp.

Sälja brandskydds paket till hushåll

Många är medvetna om risken för brand i det egna hemmet och har också brandvarnare uppsatta. Få har dock utrustningen som krävs för att skydda sig och kanske släcka en brand när det väl börjar brinna. Tre av fyra brandskador sker i det egna hemmet och det är mycket viktigt att man förebygger branden genom att skaffa rätt utrustning och kunskap om hur man ska hantera situationen.

Förebyggande arbete handlar om att tänka efter före. Samla säkerhetsprodukter inom brandskydd och sälj brandskydds paket till hushåll och småföretagare.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image