Starta ett rivningsföretag

Key Info:

100 000 kr - 200 000 kr
Image Two

Det finns många olika anledningar till varför man inte river själv och anlita en rivningsfirma i stället. Det kan bero på bristande kunskaper, för stort projekt, sjukdom eller bara för att man inte vill eller orkar göra det själv.

Små rivningsföretag arbetar på egen hand eller som underleverantörer till byggföretag som utför rivning av bostäder eller kommersiella byggnader före ombyggnad. Du vinner affärer genom att erbjuda service på små projekt till kostnader som större byggföretag inte kan matcha.

Details

Du startar en rivningsfirma som erbjuder rivnings- och saneringstjänster till husägare, rivningsentreprenörer och fastighetsförvaltare. I arbetsuppgifter ingår också transport, hantering och sanering av miljöfarligt material.

Innan du börjar

Beror på din erfarenhet och investeringskapital, men börja med ett mindre rivningsföretag kan vara bäst. Då får du tid att skaffa den erfarenhet och expertis som krävs för att säkerställa utvecklingen av din rivningsverksamhet.

Undersök vilka typer av rivningsföretag finns redan i ditt område. Detta kommer att ge dig en uppfattning om marknaden, speciellt om du planerar att börja med mindre rivningsjobb och som underleverantörer åt byggföretag.

Manuell rivning kan innebära att man tar bort betong, ledningar, rör, trä, metall eller annat material som är associerat med byggobjekt. Som mindre rivningsföretag slipper du däremot större byggnader och strukturer, vilket kräver mer utrustning och en mycket större inledande investering.

En nyare specialisering är "grön rivning", en långsammare men miljövänlig metod som medger återvinning av många av de ursprungliga byggmaterialen. Strukturen nedmonteras noggrant i stället för att rivas, vilket begränsar mängden skräp och avfall som hamnar i deponier.

Många försäkringsbolag erbjuder olika typer av försäkringar som är nödvändiga för att täcka de olika behoven hos ett rivningsföretag. Storleken och typen av ditt rivningsföretag bestämmer hur mycket försäkring du ska ha.

Så fungerar det

Som ett rivningsföretag är din arbetsuppgift att få ner oönskad struktur eller element både i den inre och yttre delen av byggnaden. När tiden går, kan ditt företag utföra mer komplicerade rivningar som kräver specialkunskaper från personal.

Samtliga tjänster från bolaget kommer att göras på plats av dig eller ev. anställda som kan komma senare. Företaget river, sanerar, transporterar och återvinner. Även saneringsarbeten vid ombyggnationen. Rivning kan omfatta håltagning, bilning, ombyggnadsrivning och totalrivning av en byggnad, eller av någon annan konstruktion. Ombyggnadsrivningar brukar delas in i lättrivning och tungrivning, där det förra avser exempelvis innerväggar och installationer och det senare avser bärande konstruktioner i exempelvis betong och stål.

De flesta bygg- och renoveringsföretag föredrar att utannonsera sina rivningsjobb eller kontrakt till rivningsföretag för många är inte specialiserade för det typ av arbete. Det gör att en del konkurrenter hellre samarbetar med rivningsentreprenören när det finns jobb än konkurrerar med dem.

Kunder

Ett rivningsföretag är efterfrågat inom byggbranschen och det beror bl.a. på stort antal bygg- och renoveringsprojekt som finns runt omkring. Din kundbas som rivningsentreprenören kommer att bestå av kommersiell, industriell och bostadsklientel. Marknaden är enormt stor. Det finns alltid jobb tillgängliga för ett rivningsföretag året runt.

När man har kommit in i branschen och byggt upp ett bra rykte kommer flera byggnadsjobb på gång samtidigt, eftersom människor alltid river och bygger upp nya strukturer och stora renoveringsarbeten pågår hela tiden någonstans. Så du kan vara säker på konstant arbete året runt; allt beror på hur bra du marknadsför och annonserar ditt företag och framför allt hur bra rykte i branschen du bygger upp.

Med tanke på dagens marknad kan större delen av din kundbas komma från bostadsarenan. Det finns många anledningar att man är tvungen att riva ett hus eller annat objekt, den främsta är oftast att det är i så dåligt skick att det kostar för mycket att renovera det till det skick man vill ha. Att riva hela huset själv är också ett alternativ men det är tidskrävande och man måste hyra en del maskiner som gör det dyrare än att anlita hjälp.

Rivningsentreprenörer behövs trots eventuella nackdelar på bostadsmarknaden, eftersom människor fortsätter att söka dessa företag för att avlägsna avfall från bostäder som genomgår nybyggnation (speciellt om de placerar sina bostäder på marknaden för försäljning).

Dessutom har en rivningsfirma ett brett utbud av sina tjänster som gör att det alltid finns en marknad och efterfrågan- ex- fuktskador, nybyggande, målningar och andra tjänster.

Tillstånd

Det finns vanligtvis ingen specifik utbildning eller certifikat för rivningsfirma eller gruvarbetare. Men, alla speciella arbeten som omfattar el eller vattenledningar kräver förstås rätt kompetens och behörighet.

Vid en rivning inom detalj-planlagt område behöver man dock oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. För områden med områdesbestämmelser kan kommunen bestämma att rivningslov krävs. Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det aldrig rivningslov.

Vid vissa åtgärder måste du göra en anmälan istället för att ansöka om rivningslov. Bygg upp en bra kontakt med kommunens byggnadsnämnd där du kan information vad som gäller.

Det kan också behövas tillstånd till bränning. Ibland kan det enklaste vara att bränna ner en byggnad men i regel så får man inte elda hur som helst utan att kommunen beviljar lov till bränning av byggnader och avfall.

Vad gör du?

Rivningsarbeten handlar oftast om renovering och ombyggnationer. Företaget utför rivning av hela eller delar av fastigheter. Det första som behövs är en rivningsanmälan. Den ska oftast skickas in minst 30 dagar innan rivningsarbetet ska börja så myndigheterna hinner granska ärendet och besluta om rivningen beviljas.

Vid lätt och medeltung rivning, till exempel inför renovering, använder du mindre maskiner som bilningsmaskiner, tigersågar och andra handverktyg. För tung rivning, av till exempel väggar i stenmaterial, använder du dig av större och starkare maskiner.

Varje projekt förbereds noggrant genom att du upprättar rivningsplaner samt även planerar för hur rivningsmaterialet ska tas om hand, säkert och miljöriktigt. I ditt uppdrag ingår även att vi tar hand om alla transporter och lämning av avfall på ett miljövänligt sätt.

Du kan också välja specialisera dig på att tillhandahålla rivningstjänster och borttagning av avfall - för enskilda husägare, byggägare, allmänna entreprenörer och fastighetsbolag.

Så går det till

Först och främst så kontaktar kunden sin kommun och kollar upp vad som gäller för rivning av fastighet. Ägaren kan behöva ett rivningslov. Sedan stänger man av all el och vatten till fastigheten, och börjar med att plocka bort all metall som element och sorterar det. Det kan finnas järnrör i väggar för vattendragning och avloppsrör.

Sedan tar man all elektricitet, all metall och el kan slängas på din återvinningscentral. Väggar tas ner och all gips sorteras för sig och isoleringsmaterial för sig. När du kommit så långt att det bara är stommen och taket kvar så tar du in grävmaskinen som gör resten av jobbet.

Sist är det inspektion och godkännande. Du ber alltid kunden visa upp ett intyg från Skatteverket som visar hur mycket skattereduktion kunden har kvar att utnyttja innan du åtar mig uppdraget. Om kunden inte har utrymme kvar, kan din firma inte kräva ersättning för den andra halvan av din inkomst från SKV.

Marknadsföring

Använd så många metoder som möjligt för att locka dina kunder. Skapa relationer med hembyggare, byggägare och hemutvecklare inom ditt område. Genomför en lokal kampanj med företagets målinriktade marknad genom att använda flygblad, lokala tidningsannonser och mun till mun metoden.

Sätta upp en bildekal är också bra för du kommer köra en del. Utveckla en online-närvaro genom att utveckla en webbplats och placera firmans namn och kontaktuppgifter med i online-kataloger.

Utrustning

För att kunna riva väggar, ta bort asfalt och grunden, behöver du en del verktyg och maskiner. Dessa är oftast bäst att hyra. De flesta av dessa kan man hantera själv utan att det krävs speciella tillstånd och träning, såsom mindre grävmaskiner. I början av rivningen har du användning av grävmaskinen eftersom man kan fästa olika verktyg framtill, exempelvis en rotationsfräs för att ta sig genom hårdare material.

Grävmaskinen kommer till användning senare också, när det är dags att sortera materialen i containrarna. Dessutom behöver du en skåpbil och diverse små verktyg: borr, såg, hammare, kofot, skruvdragare, rivningsmaskin, mejslar, borstar, dammsugare, arbetskläder och skor etc.

Se till att du och dina ev. anställda har den nödvändiga säkerhetsutbildningen. Det är ditt ansvar för att säkerställa att nödvändiga förberedelser och försiktighetsåtgärder vidtas och dina säkerhetsriktlinjer följs under jobbet.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image