Starta en privat skola

Key Info:

200 000 kr - 500 000 kr
Image Two

Att starta en privatskola kräver ett engagerat team av individer med fokus på att ge en högkvalitativ utbildning. Innan du försöker göra det, måste du utvärdera om det finns behov av en annan eller ny skola i ditt samhälle, förstå grundläggande skolregler och skapa en plan.

Details

En fristående skola verkar under andra förutsättningar än företag i allmänhet eftersom finansieringen främst utgörs av skolpengen från kommunen. Skolpengen ska fördelas utifrån kommunens budget och på samma grunder som kommunen fördelar resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.

Innan du börjar- sammanfattning

Att starta en skola kan vara utmanande. När en grupp grundare beslutar sig för att öppna en skola, måste de se till att deras beslut baseras på fakta och att de har en rimlig förståelse för kostnader och strategier som krävs för att framgångsrikt öppna skolan. Det blir aldrig en andra chans att göra ett första intryck.

Skapa din vision och uppgift, vägledande kärnvärden och pedagogisk filosofi för din skola. Detta kommer att driva beslutsfattande och vara din fyr. Identifiera vilken typ av skola din marknad behöver och kommer att stödja, liksom vad du som föräldrar vill ha. Fråga föräldrar och samhällsledare för deras åsikter. Ta dig tid när du sätter ihop det eftersom det kommer att leda allt du gör, från personalen du anställer till de anläggningar du bygger. Gå även ut och besök andra skolor för att analysera deras verksamhet och byggnad.

Vad är en friskola?

En friskola är en skola som drivs av en annan ägare eller så kallad huvudman än kommunen. Den fristående skolan kan drivas som en kommunal skola. Skolbarnsomsorgen kan omfatta förskoleklass, fritidshem, grund- och gymnasieskola och även särskola. Alla barn har rätt att gå i en friskola som är godkänd av Skolverket. Det har ingen betydelse i vilken kommun skolan ligger eftersom kommunen är skyldig att betala kommunala bidrag till den skola där eleven är inskriven. Friskolorna får inte ta ut någon elevavgift från föräldrarna utan skolan skall vara avgiftsfri.

Vem får driva en friskola?

Alla som vill, får och har rätt att ansöka om att starta en friskola, det kan till exempel vara föräldrar, pedagoger eller föreningar. Det vill säga fysiska eller juridiska personer enligt lagens mening. Som fysiska personer räknas myndiga privatpersoner med skyldighet och rättighet samt eget ansvar inför lagen. Juridiska personer kan vara olika företagsformer. Oavsett vem det är som ansöker om att få starta skolan kräver det ett stort engagemang för alla inblandade.

Den eller de som har fått godkänt, av Skolverket, att starta en friskola, kallas för skolans huvudman. Det är dessa som ansvarar för den verksamhet som bedrivs i skolan och också den som är berättigad till de kommunala bidragen. Om Skolverket har synpunkter på den verksamhet som bedrivs är det huvudmannens skyldighet att åtgärda dessa brister. De vanligast förekommande typerna av huvudmän för friskolor är aktiebolag, stiftelser, ekonomiska eller ideella föreningar samt registrerade trossamfund.

Så gör du- steg för steg

Att starta en privat skola är en lång och komplicerad process. Lyckligtvis för dig har många människor gjort samma sak som du tänker göra. Du hittar mycket inspiration och praktiska råd från deras exempel. Faktum är att du hittar det oerhört användbart att bläddra i historikavsnittet på någon etablerad privatskolans hemsida. Några av dessa berättelser kommer att inspirera dig. Andra kommer att påminna dig om att starta en skola tar mycket tid, pengar och stöd.

Här följer en kort checklista för de uppgifter som är inblandade i att starta egen privatskola.

Identifiera din nisch

Bestäm vilken skola den lokala marknaden behöver. Fråga föräldrar och lärare för deras åsikter. Om du har råd med det, hyr ett marknadsföringsföretag för att göra en undersökning. Det hjälper dig att fokusera dina åtgärder och se till att du gör ett bra beslut när det gäller inriktning, målgrupp mm.

Bilda en arbetsgrupp

Skapa en liten kommitté av begåvade personer för att påbörja det preliminära arbetet. Inkludera föräldrar med ekonomisk, juridisk, lednings- och byggerfarenhet. Be om och få ett engagemang av tid och ekonomiskt stöd från varje medlem. Detta viktiga planeringsarbete kommer kräva mycket tid och energi. Dessa människor kan bli kärnan i din första styrelse.

Hitta utomstående konsulter insatta i startprocessen, om du har råd med det, att vägleda dig genom de olika utmaningarna, vilka oundvikligen kommer att möta dig.

Välj nyckelpersoner

De behöver stabilitet och fokus för att få din skola fungera långsiktigt.

Bestäm en ledare/lektor för skolan och din personalstyrka inkl. pedagoger. Gör din sökning så brett som möjligt. Skriv arbetsbeskrivningar för alla dina personal- och skolpositioner. Du kommer att leta efter själv-startare som tycker om att bygga något från början.

Planera din tid rätt, det första året på en ny skola kräver oändliga möten och planeringsmöten för den nya personalen.

Lärarkompetens

Lärare i kommunala såväl som fristående skolor ska ha lärarlegitimation, dvs vara behöriga att undervisa i viss skolform, årskurser och ämnen. För legitimation krävs lärarexamen respektive förskollärarexamen. Se vidare Skolverkets hemsida, skolverket.se, om vilka krav som ställs.

Lärare måste vara anställda av huvudmannen, det är alltså inte möjligt att hyra in lärare eller låta andra undervisa på entreprenad. (Vissa undantag gäller för både grundskola och gymnasieskola, se vidare Skolverkets hemsida.

Elevunderlag

Vid kontakterna med kommunen bör man också skaffa sig kunskap om hur skolväsendet i kommunen ser ut. Man bör t.ex. ta reda på hur många skolor det finns, vilka inriktningar de har och om det finns fler fristående skolor i kommunen (eller regionen om det gäller gymnasieskola). Ett viktigt skäl för att undersöka detta är att man i ansökan måste göra det troligt att ett visst antal elever söker till skolan, så att det finns en långsiktig stabilitet för skolan. Där krävs att den som vill starta skolan har gjort någon form av enkätundersökning för att styrka att man kan få tillräckligt med elever så att skolan kan bära sig ekonomiskt.

Utveckla en affärsplan

Skriv en affärsplan. Detta borde vara en plan för hur skolan ska fungera under de första fem åren. Var alltid försiktig i dina prognoser. Försök inte göra allt under de första fem åren, om du inte har turen att hitta en givare för att finansiera projektet i dess helhet.

Utveckla en budget

Detta är en detaljerad titt på intäkter och kostnader. Den ekonomiska personen i din arbetsgrupp bör vara ansvarig för att utveckla detta kritiska dokument. I starten kan du behöva göra investeringar som är nödvändiga för att din verksamhet överhuvudtaget ska komma igång. En startbudget ska visa vilka kostnader du har på mycket kort sikt och vilka möjligheter du har att finansiera dessa.

Finansiering

Ett led i att säkra förutsättningarna vad gäller finansieringen är att kontakta kommunen för att se vilka ekonomiska villkor som gäller för skolverksamheten där, eftersom skolpengen kan variera beroende på hur stora resurser kommunen själv väljer att satsa på sin skolverksamhet. Om det redan tidigare finns en friskola i kommunen, så finns också beslut om skolpeng, dvs. vilket bidrag som ska betalas ut till en fristående skola.

Ett annat sätt är att besöka Skolverkets hemsida (www.skolverket.se) och i deras statistikdatabas ta fram ett så kallat kommunblad för den aktuella kommunen. Där finns uppgifter om genomsnittskostnad per elev och skolform. Denna kostnad ligger ofta något högre än skolpengen till en fristående skola, eftersom skolpengen beräknas lite annorlunda (se nedan), men kan ändå utgöra ett underlag för tankar kring finansieringen för skolan .

Hitta en lokal

Ytterligare ett krav för godkännande är att skolan måste kunna visa att man kommer att ha tillgång till lokaler. Skolinspektionen kräver inget färdigt hyresavtal, men att skolan ska kunna göra troligt att den har ändamålsenliga lokaler till skolstart. Det är därför också viktigt att tänka på lokalfrågan i god tid innan ansökan ska lämnas in.

Sök en anläggning som är lämplig för skolverksamhet. Tänk noga innan du hoppar på att förvärva den underbara gamla herrgården eller ledigt kontorsutrymme. Skolor kräver bra platser av många anledningar, inte minst av säkerhetsskäl. Äldre byggnader kan vara penga-gropar. Undersök byggnader och alternativ som också blir mer miljövänligare.

Sprid ordet

Annonsera för elever. Främja den nya skolan brett genom presentationer och alla samhällsklasser. Skapa en hemsida och skapa en e-postlista för att hålla intresserade föräldrar och givare i kontakt med dina framsteg. Marknadsföring av din skola är något som måste göras konsekvent, lämpligt och effektivt. Om du har råd med det, hyr en expert för att få det här viktiga jobbet gjort.

De formella öppningsceremonierna borde vara ett festligt tillfälle. Planera det några veckor efter den mjuka öppningen. Skolan och studenterna har grupperat ut sig då. En känsla av gemenskap kommer att vara uppenbar. Det offentliga intrycket som din nya skola kommer att göra kommer att vara en positiv. Bjud in lokala och regionala gäster, journalister och andra viktiga personer att närvara vid invigningen.

Håll dig informerad

Arbeta för att utveckla och höja kvaliteten i din skola. Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Alla som driver eller funderar på att starta en fristående förskola eller skola kan bli medlem i Friskolornas riksförbund. Där hittar du resurser och mycket råd och stöd i arbetet. Som medlem har du tillgång till ett antal tjänster och medlemsförmåner som gör det lättare och mer effektivt att bedriva din verksamhet.

Tips

Var försiktig i dina prognoser om intäkter och kostnader, även om du har en ängel som betalar för allt.

Se till att fastighetsmäklare och hyresvärdar är medvetna om den nya skolan. Familjer som flyttar in i samhället frågar alltid om skolor. Ordna öppna hus och möten för att marknadsföra din nya skola.

Skicka in skolans hemsida till alla relevanta webbplatser så att föräldrar och lärare kan bli medvetna om dess existens.

Planera alltid dina anläggningar med tillväxt och expansion i åtanke. Var noga med att hålla dem gröna också. En hållbar skola kommer att hålla i många år. En som planeras utan hänsyn till hållbarhet kommer att misslyckas så småningom.

För att få klart för sig vilka förutsättningar som gäller när man ska starta en friskola är en god hjälp att tidigt i planeringsfasen besöka Skolinspektionens hemsida (www.skolinspektionen.se) och gå igenom de ansökningsblanketter som gäller för respektive skolform.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image