Studera dina konkurrenter

Om ett företag är marknadsorienterat och gör allt det kan för att tillfredsställa kundernas behov, har det kommit långt på framgångens väg. Men kundorientering är inte allt. I takt med att produkter (varor och tjänster) blir allt mer lika och konkurrensen trappas upp hela tiden blir det allt viktigare för småföretagarna att göra konkurrensanalyser för att kunna utveckla egna överlägsna strategier.

För att hitta rätt marknadsföringsmix och nå och sälja till din målgrupp, måste du ha en grundlig kunskap om dina konkurrenter.

En konkurrentanalys innebär att ta reda på så mycket som möjligt om konkurrenterna, nuvarande och potentiella. Det gäller information om till exempel produkter, priser, marknadsföring, distributionskanaler, resurser, lönsamhet och mycket annat. Då blir det lättare för småföretagarna att identifiera för- och nackdelar respektive styrkor och svagheter i egna affärsmodeller om de känner till konkurrenternas starka och svaga sidor. Sådan kunskap skapar bättre förutsättningar att framgångsrikt konkurrera på marknaden.

En konkurrentanalys inkluderar flera steg:

Identifiera företagets konkurrenter- nuvarande och presumtiva

Det kan vara företag som konkurrerar med snarlika produkter eller andra produkter som tillfredsställer samma behov eller konkurrerar om samma kunder.

Kartlägga konkurrenternas målgrupp

Olika företag har olika målgrupper. Det är viktigt att känna till vilka målgrupper konkurrenterna har eftersom det påverkar hur de kommer att reagera på gemensamma marknaden och vilka marknadsföringsåtgärder de kommer att använda.

Kartlägga konkurrenternas strategier

Det vill säga hur de agerar eller tänker agera för att nå de uppsatta målen. Ju mer ett annat företags strategi liknar det egna företagets desto mer konkurrerar de två. Det gäller att kartlägga alla de olika faktorer som utgör konkurrenternas strategi och agera utifrån det.

Kartlägga konkurrenternas styrkor och svagheter

Det gäller att använda tillgänglig information från den egna undersökningen och från andra källor. Konkurrenternas svagheter utgör ofta en bra utgångspunkt för egna offensiva marknadsföringsaktiviteter.

Kartlägga din konkurrents pris

Bara för att du har samma produkter som andra företag, betyder inte alla har samma pris. Egna produktionskostnader påverkar i hög grad din prissättning. Om priset för en liknande produkt är högre än din konkurrent har, då blir din position på marknaden svagare; och om det är lägre, då är din konkurrensposition bättre.

En tillfällig prissänkning av en konkurrent kan tyda på något allvarligare än en övergående behov av att flytta alltför stora lager. Dock kan en trend av sänkta priser tyda på att dina konkurrenter gör det för att ta marknadsandelar och förbättra produktionskostnaderna. Det kan också innebära att din rival är i ekonomiska problem och har tvingats till lägre priser. Var noga med din analys innehåller produkten, alla serviceavgifter som läggs till inköpspriset, såsom installation eller extra utrustning som behövs.

Utvärdera dina konkurrenters produkter eller tjänster

Hur ser din produkt ut jämfört med närmast konkurrerande produkt? Vilka funktioner och fördelar är unika för din produkt? Ju mer unika funktioner och fördelar din produkt har, desto starkare din position på marknaden kommer vara.

När du har identifierat vad dina konkurrenter försöker uppnå, måste du bestämma vilken typ av strategi de har använt så att du kan hitta en strategi för din egen. Några möjliga strategier som du kan använda är:

  • Minska dina priser
  • Annonsera i nya publikationer, eller oftare
  • Att köpa eller samarbeta med en konkurrent för att öka marknadsandelar och kundbasen
  • Förbättra en produkt eller tjänst

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image