Lär dig att sätta mål för din verksamhet

Alla företag har ett eller flera mål med sin verksamhet. Kanske är målet att företaget ska växa för att uppnå en viss marknadsandel, uppnå en viss lönsamhet, att alla ska trivas i företaget etc. Målen visar på vad företaget vill uppnå, d.v.s. företagets ambitionsnivå. När företaget sätter upp sina mål styr dessa hur företaget ska fördela sina resurser för att uppnå just dessa mål.

Nulägesanalysen har visat företaget vilka förutsättningar som gäller. Utifrån dessa förutsättningar sätts långsiktiga marknadsföringsmål, vilka leder till utformning av olika marknadsföringsstrategier. De långsiktiga målen och strategierna bryts sedan ned i konkreta delmål och konkreta handlingsplaner.

Olika typer av mål

Utifrån företagets affärsidé, marknadens möjligheter och var företaget befinner sig i nuläget sätts målen. Vissa mål kan vara väldigt långsiktiga (strategiska) medan andra (operativa) ska uppnås på relativt kort tid.

Det är viktigt att bryta ned mål, särskilt om de ska infrias på längre sikt, i delmål. För företaget blir det då lättare att se att man är på rätt väg och att "tidplanen" följs. Ett delmål kan vara en enskild produkts försäljningsvolym, ett annat mål är att få 100 nya kunder efter en reklamkampanj. Summan av alla delmål ska sedan leda till att företagets övergripande mål nås.

Det är viktigt att alla i ett företag arbetar mot de mål som satts upp. Företagets primära mål, att t.ex. ha 20 procents avkastning på kapitalet, måste brytas ned i sekundära mål som gäller för olika verksamhetsområden eller avdelningar. För att nå det primära målet ska marknadsandelen för X öka till 20 %, för Y till 14 %, antalet säljare ska ökas med 2 personer, tillverkningskostnaderna ska minska med 3 %, inköp ska minska råvarukostnaden med 2 % och så vidare. Allt detta ska ske under de närmaste 12 månaderna. På respektive person/avdelning sätter man sedan upp fler delmål för att kunna uppnå sitt mål.

Kvantitativa och kvalitativa mål

Kvantitativa mål är t.ex. marknadsandel, försäljningsvolym, avkastning mätt på något sätt, det vill säga något mätt i andelar, kronor, procent etc.

Kvalitativa mål är mer övergripande t.ex. produktens image, produktkvalitet, servicenivå, kundnöjdhet. Mål som kräver mer arbete då de mäts. Oftast mäts de genom att det görs marknadsundersökningar.

Oavsett om målen är av kvantitativ eller kvalitativ typ gäller det att de skall vara mätbara och realistiska. Är de inte mätbara kan företaget omöjligt veta om det är på rätt väg eller hur långt på vägen mot målet man nått. Att rätt fördela företagets resurser blir också omöjligt.

Nästa vecka: Exempel på vanliga mål som företag brukar sätta upp

/en artikel i samarbete med Expowera

 

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image