Odla och sälja ekologisk frukt

Key Info:

50 000 - 100 000 kr
Image Two

Frukt är bland de stabilaste råvarorna på livsmedelsmarknaden. Nästan alla äter frukt på grund av dess näringsvärde, eller helt enkelt för att det är gott. Följaktligen kan fruktodling vara en bra inkomstkälla för varje jordbrukare och nya entreprenörer som önskar utnyttja den potential som finns på marknaden.

Men, som varje odlare, du måste behärska de grundläggande saker inom jordbruksodling innan du startar ditt eget fruktjordbruk. Din skicklighet och gårdens förutsättningar är avgörande för att driva en lönsam ekologisk fruktodling.

Details

Innan du börjar

Varje kommersiell odling kräver noggrann planering och strategi. Fruktodling är naturligtvis inget undantag. Att ha en bestämd plan ger dig en övergripande syn om verksamheten tillsammans med eventuella problem som kan uppstå. Det handlar om startkostnad för frukt odling, rätt plats att börja plantera odlingen, den utrustning som behövs för odling och transport av frukter, marknaden, behov hos köpare och befintliga konkurrenter. 

En befintlig fruktodling måste ställas om två-tre år före den skörd som ska säljas som ekologisk. Det är ofta bättre att plantera nya träd som är anpassade till ekologisk odling.

Om ekologisk fruktodling

Den certifierade ekologiska fruktodlingen motsvarar ungefär fem procent av den totala svenska fruktarealen. Den ekologiska fruktodlingen ökar successivt, men inte tillräckligt för att täcka efterfrågan på svensk ekologisk frukt. Det odlas mest äpple, men i liten omfattning även päron, plommon och körsbär. Många fruktodlare odlar även bär. Yngre ekologiska fruktodlingar består ofta av många små äppleträd, som ger förutsättningar för en hög skörd av god kvalitet. Det finns även många äldre fruktodlingar med stora gamla träd, som normalt ger en relativt låg fruktskörd. Mindre odlingar på ett till två hektar är ofta anslutna till en större producentförening och får därigenom tillgång till lager, packeri och marknadsföring. 

De flesta ekologiska fruktodlingar är relativt små, cirka ett hektar per företag. De små företagen odlar ofta flera slags frukt och bär som säljs på den lokala marknaden. Flera av dessa fruktodlingar är extensivt skötta utan direkta växtskyddsåtgärder, och ger då ofta en stor andel industrifrukt som ofta används till äpplemust eller förädlas på annat sätt. 

Det kräver ganska stora investeringar för att sätta igång med en ekologisk fruktodling. Det är också viktigt att ha tillgång till lager, packeri och försäljningskanaler. Fruktskördarna blir visserligen lägre i ekologisk fruktodling, men fruktpriset är också betydligt högre.

Förbered marken innan plantering

En av de viktigaste delarna i planeringen är att ha tillgång till rätt jordstycken. Att välja rätt plats för fruktträdgård kraftigt påverkar tillväxten och produktionen i ditt företag. Flera faktorer måste beaktas vid val av land att plantera din fruktträdgård. Detta omfattar typen av jord, markens pH, exponering för solljus och vattenkälla. Vid fastställandet av dessa faktorer måste du som fruktträdgård ägare först avgöra vilken typ av fruktodling du ska satsa på. Det innebär också att du väljer storleken på träden som ska planteras. 

Ta reda på om du har rätt förutsättningar innan du börjar odla frukt. Tänk särskilt på odlingens läge, markförhållanden och klimat. Var noga med var du placerar odlingen. Välj väldränerade fält, gärna med en lättsluttning åt söder. Risken för frost i blomningen är mindre i sluttningar och på fält som ligger högt. Undvik blåsiga lägen. Lähäckar höjer temperaturen, pollinerande insekter trivs bättre och skörden blir högre. Jorden ska gärna vara mullrik och något lerhaltig. Det är en utmaning att odla frukt ekologiskt, eftersom skadegörare och ogräs har goda möjligheter att förökas i fleråriga kulturer.

Med rätt odlingsteknik och förebyggande växtskydd kan du klara ogräs, skadedjur och sjukdomar i ekologisk odling. Då får du stabila skördar och god ekonomi i odlingen. Det är viktigt att du väljer rätt fält och att du förbereder marken väl innan plantering. Lätt sluttande och väldränerade fält gör att plantorna övervintrar bättre. Marken ska vara fri från fleråriga ogräs.

Börja odla frukt

Plantera alltid friska och starka fruktträd och välj sorter som är motståndskraftiga mot sjukdomar, eftersom det lägger grunden för en hög skörd. Det är också viktigt att du anpassar valet av sorter och grundstam till din klimatzon. Med förebyggande metoder kan du minska angreppen från olika skadegörare. Du kan förebygga svampangrepp genom att öka avstånden mellan träden och beskära träden så att ljus och luft kommer in. 

Börja i tillräckligt stor skala, förslagsvis 1–2 hektar i första omgången. Det är viktigt att odlingen är så pass stor att du ägnar den tillräckligt med tid och uppmärksamhet. Det kan kosta flera hundra tusen kronor per hektar att anlägga en modern äppleodling med tätt planterade svagväxande träd. Det krävs en hög skörd för att investeringen ska betala sig. Det är viktigt att fördela investeringarna på en tillräckligt stor produktion. Räkna med att en ny fruktodling har en livslängd på minst 15 år. 

I en fruktodling måste du utföra odlingsåtgärderna på rätt sätt och i rätt tid. Du måste till exempel beskära träden rätt för att få bra skörd. Räkna med att en modern fruktodling kräver över 400 arbetstimmar per hektar och år, varav drygt hälften går åt för skörden. Det innebär att du behöver extra personal till skörden och ofta även till beskärning, kartgallring och ogräshackning.

Utrustning

Som frukt bonde behöver du investera i utrustning och specialmaskiner. De vanligaste och grundläggande verktyg som behövs är liten traktor, trädgårdsspruta, gräsklippare, bakdelar och vagnar. Trädgårdsspruta är för svampmedel, insektsmedel och tillväxtmedel. Traktorn däremot bör vara tillräckligt liten för att kunna köra runt träden i odlingen. En 30-60 hk traktor är tillräckligt för små jordbruk. En vagn eller liten lastbil är också nödvändiga för att transportera skörden från gården till förvaringsutrymmet, och även till marknaden och andra klienter.

Du behöver dessutom ha tillgång till specialmaskiner som till exempel ogräsfräs, grenkross, beskärningsredskap och bevattning utrustning. Det är ungefär samma maskinpark upp till 10 hektar.

Marknaden

Du kan ansluta dig till en producentförening eller sälja frukten själv. Många mindre odlare säljer direkt till konsument eller till butik för att få bättre lönsamhet. Direktförsäljning och förädling tar mycket tid men ger också mer intäkter. Många förädlar frukten och gör must av den frukt som inte kan säljas som konsumtionsfrukt. Även ett mindre företag kan bli en intressant leverantör av must och andra specialprodukter till restauranger och mindre butiker. Om produkterna säljs på gården är det viktigt att gårdsbutiken har ett bra läge.

Du kan få goda råd

Ta kontakt med en rådgivare på till exempel länsstyrelsen, Hushållningssällskapet eller en producentförening för att få råd. Rådgivaren kan hjälpa dig med en omläggningsplan och en ekonomisk beräkning. På nätet finns mycket informationsmaterial om ekologisk odling. På Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se  finner du mycket bra information. Du kan beställa och ladda hem information om till exempel ekonomi, växtskydd, gödsling och pollinering.
Du kan också prenumerera på ett nyhetsbrev om fruktodling på www.jordbruksverket.se/ekofruktbrev som är gratis och ges ut med sex nummer per år.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image