Gröna välfärdstjänster

Key Info:

100 000 kr - 200 000 kr
Image Two

Sambandet trädgård och hälsa är inget nytt. Lantbrukets miljöer kan vara värdefulla resurser för människor med funktionsnedsättning eller särskilda behov i vårt samhälle. Det finns många olika sätt att bedriva gröna välfärdstjänster på, och mer än hälften av Sveriges kommuner säger sig också vara intresserade av att samarbeta med gårdar för att utveckla utbudet av omsorgsverksamhet.

Details

Vård, omsorg, rehabilitering och pedagogisk sysselsättning är växande branscher inom vilka fler och fler landsbygdsföretag startar verksamheter. Gårdarna, och dess omgivningar, erbjuder möjligheter som oftast inte kan skapas i de traditionella vård- och omsorgsgivarnas eget utförande.

Gröna välfärdstjänster- fakta

Inom begreppet gröna välfärdstjänster finns det som kallas grön omsorg och grön rehabilitering. Utgångspunkten är att gården och dess miljöer kan vara värdefulla resurser för människor med olika behov av meningsfull sysselsättning, personlig utveckling och ökad delaktighet i samhället. Målgruppen är oftast människor som på olika sätt berörs av Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service eller omfattas av olika myndigheters insatser för att kunna återgå till arbetsmarknaden. Utbudet kan vara omsorgs- och rehabiliteringstjänster, arbetslivsinriktade insatser och olika boendeformer. Sveriges kommuner, landsting, arbetsförmedlingar, Försäkringskassan samt Kriminalvården är vanligtvis köpare av dessa tjänster.

Definitioner

Vård och omsorg- Åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service till funktionshindrade samt hälso- och sjukvård enligt gällande lagar.

Habilitering - Insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga. Insatsen ska också skapa goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Rehabilitering - Insatser som ska bidra till att en person på ett optimalt sätt ska kunna återfå rimlig hälsa, bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga samt återvända till ett dagligt liv. Detta efter fysiologisk skada, psykiatriska diagnoser eller en förvärvad funktionsnedsättning. Insatser ska ges utifrån dennes behov, intresse och förutsättningar.

Vad säger forskningen?

Forskning visar att grönska och natur i sig har betydelse för stressnivåer, koncentrationsstyrka och återhämtning efter belastning. Aktiviteter utomhus tränar bland annat balans, muskler samt ökar kondition, koordination och smidighet. Resultaten pekar på att umgänget med djur har hälsofrämjande effekter och djur har därför börjat användas inom vård, social omsorg och rehabilitering. Det unika och speciella med gröna välfärdstjänster är att de kombinerar fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar, social interaktion, känslan av sammanhang samt möjlighet till umgänge med djur och vistelse i natur.

Verksamhetens grunder

Om du ska arbeta med Gröna välfärdstjänster är det viktigt att skilja dessa från gårdens ordinarie produktionsverksamhet. Den nya verksamheten bör också ligga avskilt från din egen bostad. Deltagaren är på gården för att få de insatser individen behöver, vilket kräver specialanpassade aktiviteter och miljöer och rätt hantering av djur för att undvika olycksfall.

De aktiviteter som till exempel en omsorgstagare utför tillför generellt ingenting ekonomiskt, vilket inte heller är tanken i grundkoncepten för Gröna välfärdstjänster. Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen utgår ifrån en humanistisk människosyn. Det innebär i korthet att alla människor är unika och har lika värde utifrån sin blotta existens och inte utifrån sina funktioner. Inom omsorgen har människosyn och bemötande en avgörande betydelse för omsorgens kvalitet.

Innan du börjar

Hur gör man som bonde för att komma igång med verksamhet inom grön omsorg? Hur möter man kraven som ställs i offentlig verksamhet?

För att kunna beskriva vad du tänker erbjuda i ditt företag måste du formulera alla delar så att det blir tydligt för både kunden och den som ska komma som deltagare. Det ställs olika krav på dig som företagare beroende på vilken verksamhet du vill driva. Du måste själv ta reda på vad som gäller för dig och din verksamhet. Alla skattefinansierade åtgärder är styrda av lagar och regler vilka är till för att säkra kvalitén för alla medborgare.

Innan du börjar är det viktigt att fundera på hur ditt nya företagande påverkar annan verksamhet på gården, familjen, omgivningen, ekonomiska förutsättningar med mera. Den som vill driva Gröna välfärdstjänster har oftast ett djupt engagemang för andra människor och vill göra en skillnad i deras vardag. Att dela med sig av gårdens möjligheter och sina egna kunskaper är både glädjande och krävande. En ny verksamhet kan också innebära kostnader för till exempel investeringar och en hel del jobb. För att undersöka om det är något för dig och din gård kan det vara bra att besöka liknande verksamheter som redan är igång.

Räkna på intäkter och kostnader för ditt företag. Identifiera alla kostnader som en uppstart och drift av verksamheten kommer att föra med sig. Undersök om du får ersättning för exempelvis installation av larm, inköp av dokumentskåp eller annan typ av utrustning som kanske krävs för uppdraget. Ta reda på vad som gäller om uppdraget avslutas och fundera på hur du ska hantera att stå med eventuell övertalig personal.

Unika kombinationer fyller olika behov

Det finns lika många sätt att bedriva gröna välfärdstjänster som det finns gårdar. Varje gård är unik med sin gårdsmiljö, produktion, djur, aktiviteter, ambition och drivkraft hos landsbygdsföretagaren.

En del tar emot mångfaldigt fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatta där vistelsen i sig, atmosfären och omgivningen gör dem gott. På andra gårdar utför omsorgstagarna enklare arbeten utan krav på arbetstempo eller kvalitet. Det finns också gårdar där deltagarna har kapacitet att arbeta men där färdigheterna behöver tränas.

En gemensam förutsättning är dock att gröna välfärdstjänster drivs på ett jord- eller skogsbruk eller inom trädgårdsnäringarna, där landsbygdsföretagaren erbjuder anpassade sysslor på gården utifrån varje deltagares individuella behov.

Verksamhetsformer

Du kan som företagare driva enskild firma, aktiebolag, handelsbolag, en stiftelse och en ekonomisk eller ideell förening – alla företagsformer fungerar. Vill du exempelvis erbjuda daglig verksamhet eller någon form av boende, kan det bli fråga om en av tre möjliga verksamhetsformer. Vilken det blir beror på flera faktorer; dina egna förutsättningar och kompetenser, hur kommunen väljer att driva sin omsorg och om den infört Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Totalentreprenad

För att bedriva enskild omsorgsverksamhet, så kallad totalentreprenad, behövs tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). För att kunna få tillståndet krävs att den som bär ansvaret har en adekvat högskoleutbildning och erfarenhet från vård- och omsorgsområdet. Om ditt företag saknar yrkesmässig kapacitet för att klara uppdraget, kan du använda dig av andra personers eller företags kapacitet för att klara kraven. Kommunen köper sedan tjänsten av ditt företag som en enskild utförare efter ett anbudsförfarande, det vill säga en offentlig upphandling. Genom anbudsförfrågan får du i detalj reda på alla delar som kommunen vill att du uppfyller.

Bestämmelserna är likvärdiga mellan enskilt driven verksamhet och kommunal verksamhet. Det gäller till exempel dokumentationskrav, kvalitetsarbete och anmälningsplikt. Ersättningen är generellt densamma som för kommunens egen verksamhet. I den ingår bland annat kostnader för personal, habiliteringsersättning för omsorgstagarna, telefon och förbrukningsmaterial.

Enskilda verksamheter har rätt att få en lokalersättning som ligger inbakad i LSS-pengen. En del kommuner betalar i vissa fall utöver ersättningen, en hyra för lokaler och invändiga inventarier. Investeringar i byggnader, djur och inventarier utomhus görs av gården.

Arvoderad entreprenad

I en arvoderad entreprenad hyr kommunen platser på gården och tillhandahåller egen personal. Det innebär att de kommunanställda handledarna tar hand om omsorgsdelen i till exempel den dagliga verksamheten för funktionshindrade. Det ställs inga utbildningskrav på dig som ansvarig entreprenör.

Du som företagare ansvarar för skötsel av djur och anläggningen, handlingsplaner, arbetsmiljökrav och riskbedömningar, vilket du bör ta med i dina tidsberäkningar. Företaget ska också inneha de tillstånd som behövs. I anbudshandlingarna inför den offentliga upphandlingen anger kommunen vilka krav de ställer på verksamheten och vad du ska uppfylla som leverantör.

Gården står för investeringar i byggnader och djur. Företagare med adekvat utbildning kan bli anställda av kommunen för att arbeta i verksamheten på samma villkor som kommunens övriga personal. Kommunen ersätter varje deltagares aktivitetsdag med hälften av kommunens egna fastlagda kostnad. Den andra halvan används för den egna personalens löner.

Verksamhet genom LOV

LOV (lagen om valfrihetssystem) ska göra det lättare för omsorgstagaren att själv välja utförare av stöd- och omsorgstjänster. Lagen ska också förenkla processen för små företag och idéburna organisationer som vill driva verksamheter inom området, då ingen upphandling krävs. Lagen bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan leverantörerna. Den enskilde ges i stället möjlighet att välja den leverantör som han eller hon uppfattar har den bästa kvaliteten och utbudet.

Genom annonser på www.valfrihetswebben.se kan privata företag ansöka om att bli godkända som leverantörer. Alla leverantörer som ansökt om att få vara med i ett valfrihetssystem, och som uppfyller de fastställda kraven, godkänns. Därefter tecknas avtal. Brukarna informeras sedan via till exempel kommunen om vilka alternativ som finns och väljer sedan verksamhet. Med andra ord finns ett fast pris för varje deltagare som kan användas för konceptet, vilket varierar mellan kommunerna.

För att bedriva enskild omsorgsverksamhet enligt LOV behövs tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). För att kunna få tillståndet krävs att den som bär ansvaret har en relevant högskoleutbildning och erfarenhet från vård- och omsorgsområdet. Om ditt företag saknar kompetensen, har du möjlighet att hyra in den av andra personer för att klara kraven. Väl igång fungerar omsorgsverksamheten som en totalentreprenad.

Kunder

När det kommer till Gröna välfärdstjänster är det i de flesta fallen kommunen som kommer att bli din kund. Kommunfullmäktige tar budgetbeslut varje år och fördelar då kommunens resurser. De bestämmer också vilken eller vilka politiska nämnder som ska ha ansvar för exempelvis skolans och socialtjänstens verksamheter. I det sistnämnda fallet kan det vara en socialnämnd, en vård- och omsorgsnämnd eller en stadsdelsnämnd. Ta reda på vad som gäller i ditt område.

I glesbefolkade områden, samt i mindre kommuner, kan det vara en lösning att flera kommuner går ihop för att upphandla platser. Detta fungerar ofta bra om gården ligger rätt geografiskt för att deltagarna ska kunna ta sig dit. Ta då kontakt med dina närliggande kommuner för vidare diskussioner.

Skolnämnden ansvarar för förskoleverksamheten, pedagogisk omsorg, grundskolan, särskolan och gymnasiet. Skulle du vilja arbeta med gården som pedagogisk resurs är det dit du bör vända dig först. I nästa steg kan du ta kontakt direkt med rektor eller speciallärare för att se vad de har för behov.

Du kan söka stöd i landsbygdsprogrammet

Ett mål inom landsbygdsprogrammet är att öka antalet företag som erbjuder tjänster eller produkter på landsbygden. Det finns därför möjlighet för dig att söka stöd inom landsbygdsprogrammet för att utveckla din verksamhet. Här hittar du mer information om stöd och ersättningar i landsbygdsprogrammet: https://www.lrf.se/foretagande/verktyg/mallar/gron-omsorg/


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image