Kalvuppfödning

Key Info:

500 000 kr + uppåt
Image Two

Samtidigt som nötköttsproduktionen i Sverige minskar finns det en efterfrågan på svenskt kött av hög och jämn kvalitet samt ekologiskt producerat kött. Produktionen av kalv/nötkött är för närvarande en lovande bransch, eftersom köttmarknaden för ekologiskt producerat kött är en av de största marknaderna för livsmedelsprodukter.

Ekologisk odling och uppfödning av kalvar gör att kött av hög kvalitet kan köpas, och på de platser där utvecklingen av ekologisk produktion är begränsad på grund av bristande investeringar, arbetskraft, natur och klimatförhållanden.

Details

Ekologiska köttprodukter är i konstant efterfrågan, både från befolkningen och från organisationer/företag när man köper köttprodukter för försäljning eller för vidare bearbetning. Nötkött har utmärkta smak- och näringsegenskaper, så det är i stor efterfrågan bland konsumenterna.

Ekologiskt producerat nötkött

Nötkött skiljer sig avsevärt i kompositionen från fårkött och fläsk. Nötkött har ett optimalt förhållande mellan protein och fett. Den innehåller mindre kolesterol och mer fördelaktiga aminosyror, fettsyror och mineraler. Därför har nötkött ett högre näringsvärde än andra köttsorter.

Bristen på ekologiskt producerat nötkött i regionen är huvudsakligen täckt av tillgången från grannregionerna. Många kunder är emellertid intresserade av att se ökad produktion av ekologiskt nötkött på lokal nivå, eftersom detta avsevärt minskar transportkostnaderna och därmed kostnaden för färdiga produkter.

Baserat på marknadsanalys har segmentet för kalvuppfödning och nötköttsproduktion i regionen en enorm kapacitet, vilket tyder på en stor efterfrågan på de produkter som planeras för produktion i vår anläggning. Det bör noteras att den svenska regeringen stöder ekologisk produktion - projekt i syfte att uppmuntra uppfödare att öka produktionen för att minska import av kalvkött från utlandet.

Affärsidé

Affärsidén är att producera ekologiskt kött av hög kvalitet genom uppfödning av kalvkreatur för köttproduktion. Avelsboskap för produktion och försäljning av kött och mjölk är således huvudsaklig verksamt på din gård där det finns tillräckligt med utrymme för att hålla stora djur.

Du har kunskap och färdigheter inom djurbruket som är grunden till att starta och driva detta företag. Experter i branschen uppskattar lönsamheten för verksamhet på cirka 50% med en återbetalningsperiod om 1,5 - 2 år. Konsumenternas efterfrågan på eko-kött och mjölkprodukter är alltid hög, men du behöver sälja till rimligt pris. Du blir konkurrens till lokala producenter med traditionella uppfödringsmetoder samt handlare som importerar köttprodukter från andra regioner eller från utlandet.

Att skapa en ekologisk djurgård kommer att kräva investeringar, sannolikt krävs komplettering med lånade kapital.

AdobeStock 270964953

Registrering

Verksamhet för produktion och försäljning av kött och mjölkprodukter regleras av flera tillsynsmyndigheter: brandinspektion; sanitära stationen; veterinärservice.

Erforderliga dokument nödvändiga för arbete:
• Sanitära böcker för alla arbetare.
• Pass för alla djur.
• Tillstånd att handla.
• Tillstånd att installera brandövervakning.
• Certifikat för produkter.
• Produktspecifikationer.
• Veterinärintyg.

Detaljhandel med ekologiskt kött och råmjölk kan kräva separata krav på förpackning och ytterligare certifiering av produkter.

Mark, lokaler och utrustning

Din anläggning bör omfatta:
• ladugård för att hålla kreatursuppsättningen med 4 kvadratmeter per djur;
• tvättstuga för arbetstagare;
• lagerutrustning och lager;
• matrummet;
• utrymme för lagring och förvaring av produkter.

För att rymma alla byggnader och betesmark krävs en yta på minst 5-10000 kvadratmeter. Du kan antingen hyra en övergiven ladugård eller hyra ledig mark och bygga alla nödvändiga byggnader från början.

Rummet för att hitta boskap i fråga om jordbruk måste uppfylla sanitära normer:
• Trägolv
• Rummets höjd är cirka 2,4 m.
• Fönstrens höjd ovanför golvet är 1,3 m.
• Fönsters totala yta är 10% av golvområdet.
• Trä-bakar med dimensioner på 0,6 mx 0,7 mx 1 m.
• Dricksvatten med rent, rent vatten.
• Väggarna är isolerade med strålar av halm.
• Det måste finnas god ventilation.

När ett stort antal djur finns på gården behöver du en minitraktor med utrustning för skörd av hö, transport av mat och gödsel. På gården måste vara i tillräckliga mängder skopor, gafflar, skovlar, kläder, koppel för boskap, behållare för lagring av produkter och stora vikter för vägning av boskap. Leverans av mjölk och kött till försäljning med bil med kylning.

Uppfödningssystem och slaktmognad

Det finns flera uppfödningsalternativ i dagens köttproduktion, exempelvis intensiv eller extensiv produktion, mjölk- eller köttras, hög inblandning av kraftfoder eller mycket grovfoder i foderstaten samt val av tjur, kviga eller stut. Det finns flera alternativ och möjliga kombinationer. Faktorer såsom tillgång på bete, byggnader och producentens intresse styr vilken produktionsform som bedrivs.

För att få en lönsam produktion är det viktigt att du utgår från gårdens förutsättningar. Ett intensivt uppfödningssystem innebär att slaktmognaden inträffar vid låg levande vikt och vid en relativt tidig ålder. Detta till skillnad från ett extensivt system som innebär en långsammare tillväxt och senare slaktmognad vid en relativt hög ålder och levande vikt.

Utfodring

Av den totala uppfödningskostnaden utgör kostnaden för foder en stor del. Att hålla djuren på bete anses ofta vara den billigaste uppfödningsformen i tempererade delar av världen. Basen i svensk nötköttsproduktion är vall-foder och det vanligaste är att utfodra med ensilage.

En nötköttsproduktion som baseras på bete är positivt för biologisk mångfald. Däremot genererar det en större klimatpåverkan jämfört med en produktion baserad på kraftfoder. En hög tillväxt per dag förutsätter en hög koncentrationsgrad i fodret och en del av tillväxten sker tidigt i form av fett hos de snabbväxande djuren. Detta innebär att djuren blir slaktmogna vid en förhållandevis låg levande vikt samt ung ålder.

Vid låg tillväxt med en lägre koncentrationsgrad i fodret dröjer det längre tid innan djuren ansätter fett som en del av tillväxten, vilket istället genererar en slaktmognad vid en förhållandevis hög levande vikt och ålder.

AdobeStock 59276905

Anställda

Gården kan drivas av dig själv. Omhändertagande av ex. 20 kalvar, med hänsyn till alla veterinär- och hygienkrav, kan dock inte utföras på egen hand. Därför måste du/gården anställa 1-2 arbetare med erfarenhet av boskapsuppfödning.

Huvudansvaret är:
• Foder uppsättning
• Gödselavlägsnande.
• Rengöring av djur.
• Håll ordning i området.
• Skörda och hamstra hö.

Att övervaka djurens hälsa och vaccination innebär att du måste ingå ett avtal med en behörig veterinär. Du utför självständigt administrativt arbete, produktförsäljning och bokföring.

Ekonomiska beräkningar

Investeringar i din gård består av:

  • Registrering av verksamhet och erhållande av tillstånd 
  • Mark/lokal uthyrning   
  • Utrustning lada och uthus
  • Inköp av utrustning och lager   
  • Inköp av en kalvbesättning
  • Foderköp för ett år
  • Lön för arbetstagare
  • Övriga kostnader 

Den största delen av startkostnaderna är automation av matningsprocessen, inköp av en traktor och en bil. Det kan vara billigare om du ställer in matning i manuellt läge innan vinsten kommer, hyr en traktor och köper en begagnad bil.

Det kan finnas ytterligare kostnader för reparation av utrustning, involvering av specialister inom djurhållning, påfyllning av boskap och foderreserver. 

Försäljning

Huvudinkomst kommer från försäljningen av mjölk och kött. Dessutom säljs mjölk varje dag, och köttprodukter kommer att finnas tillgängliga 6-12 månader efter projektets start.
Försäljningspriset för kalven beräknas genom att multiplicera dess befintliga vikt med 70%. Ett tillägg för lager, foder och administration tillkommer.

Kalvarna kommer att säljas när deras vikt är över 600-700 kg (upprätt vikt) och högre, för de näringsidkare som köper kalvar för slakt blir priset 35 kr per kilo, dvs försäljningspriset för kalven är mellan 21 000 - 24 500 kr. restaurang kunder betalar 80 kr per kilo, dvs. försäljningspriset för kalven är 48 000 – 56 000 kr. Minus kostnader för slakteri, transport mm.

Hyra en bondgård

Ur ekonomisk synpunkt är det mest lönsamt att hyra en färdig gård, snarare än att köpa eller bygga om en ny byggnad. I många områden runt om i landet har resterna av det tidigare kollektiva jordbrukslivet förvarats, men står tomma, därför är det inte svårt att hyra några robusta byggnader som är lämpliga för avelsboskap. Anpassningen av gården kan ta en ganska stor tid, beroende i vilket skick gården befinner sig.

Det finns många fördelar med att hyra ladugårdar: för det första kostar det hyrda utrymmet mindre än den inköpta; för det andra ger detta en flexibilitet att byta plats senare om det skulle komma behövas senare.

Förberedelse av lager

Du behöver skaffa all nödvändig utrustning. För det första behöver den vanliga gården, där nötkreatur är uppfödda, ha en liten traktor med en släpvagn och en hink som är avsedd för transport av hö och gödsel. Gården behöver också en viss mängd kalk för att genomföra desinficerande arbete. Det måste finnas en brunn eller en kran på gården, varifrån det är möjligt att direkt ta vatten för att städa ladan och fylla drinkarna med färskt vatten. Därför är det också nödvändigt att bygga ett skjul där du kan lagra dessa saker.

Automatisk kalvutfodring

Nyligen vetenskapliga studier visar att genom att använda ett effektivt utfodringsprogram för kalvarna redan den första levnadsveckan, kan man förvänta sig en avsevärt högre mjölkproduktion senare under livet. Många små portioner, rätt kvantitet, blandning och temperatur matchat med ålder, ras, kön och hälsotillstånd för respektive kalv, ger de optimala förutsättningarna att utveckla kalvens maximala genetiska potential.

Rutiner för kalvuppfödning

För att dagens kalvar ska bli framtida högavkastande kor är uppfödningen avgörande. Här kommer olika tips på hur man på bästa sätt gör kalven redo för livet.

Första veckan i kalvens liv

• Säkerställ god ventilation, bra liggunderlag och en jämn temperatur.
• Ta fram rutiner för utfodring som innefattar:
- Disknings- och desinficeringsrutiner för att säkerställa bästa möjliga hygien, hela tiden.
- Utfodra med råmjölk under minst 4 dagar.
- Ett mjölkutfodringssystem som tillåter kalven att suga i en naturlig ställning.
- Kalven ska ha ständig tillgång till rent vatten och fräscht hö direkt från dag ett.
• Börja med utfodringen och skötseln av de yngsta kalvarna och avsluta med de äldsta för att undvika spridning av smittor.
• Kontrollera kalvhälsan minst två gånger om dagen och registrera och åtgärda omgående sjuka kalvar.
• Håll sjuka eller svaga kalvar isolerade från andra djur tills de har återhämtat sig och är pigga.

Första månaden

• Övervaka kalvarnas dagliga tillväxt.
• Utfodra för en tillväxt på över 750 g per dag.
• Se till att rätt mängd mjölk eller mjölkersättning får rätt temperatur.
• Erbjud kalvarna ett kalvkraftfoder av god kvalitet – ta bort det som inte konsumerats mellan utfodringstillfällena.
• Tillhandahåll obegränsat med friskt vatten.
• Ge kalvarna tillräckligt med utrymme för att röra sig, leka och springa.
• Se till att kalvarna reser på sig en gång om dagen för att kontrollera hälsa och hur alerta de är: vid tecken på sjukdom ska kalven omgående kontrolleras.

Andra månaden

• Övervaka kalvarnas dagliga tillväxt
• Utfodra för en tillväxt på över 750 g per dag
• Övervaka kraftfoderkonsumtionen
• Använd en poängskala för andning för att identifiera och behandla sjuka kalvar snabbt
• Utveckla ett hygienprogram för kalvar i gruppboxar för att minimera smittor.
• Isolera sjuka djur.
• Avvänj gradvis baserat på kraftfoderintaget.

Djuren som ska födas upp på ekologiskt odlat foder

För nötkreatur som hålls ekologiskt gäller att allt foder ska vara ekologiskt producerat. Vitaminer och mineraler måste inte vara ekologiskt producerade men de måste vara godkända för användning i ekologisk produktion. Det gäller både certifierade djur och de djur som är under omställning till ekologisk produktion.

Kalvar ska du utfodra med naturlig mjölk, helst modersmjölk. De ska födas upp på naturlig mjölk under en minimiperiod på tre månader. Du kommer ge kalven mjölken så att kalvens sugbehov tillgodoses. Minst 60 procent av fodret som du ger till dina nötkreatur under året ska komma från en ekologisk gård. Du behöver därför skapa samarbete med andra gårdar med ekologisk produktion i samma region. Under betesperioden ska utfodringen baseras på ett maximalt utnyttjande av bete.

AdobeStock 244106852

Djuren ska ha möjlighet att vistas ute

Dina nötkreatur ska alltid ha tillgång till bete under sommarmånaderna och då väderförhållandena tillåter. Vår och höst ska djuren ha tillgång till utevistelse. Utevistelsen kan vara på en rastgård eller annan mark som visar sig lämplig. När det inte är möjligt att ha djuren ute med hänsyn till djurens välbefinnande och på grund av markens tillstånd, till exempel om det är för blött, får du hålla djuren inomhus. Vintertid får man hålla djuren inomhus om de hålls i lösdrift. För tjurar över ett år ges undantag från krav på betesgång om tjurarna har tillgång till rastgård utomhus.

Tillstånd

Du måste anmäla din foderanläggning. Platsen där du hanterar ditt foder är en foderanläggning och du ska anmäla den så den kan registreras hos Jordbruksverket. För försäljning av kött behöver du ha veterinärmedicinska tillstånd. Den ges för varje parti nötkött. Förutom kött kan du sälja andra produkter: lever, njure, hjärta. De är också i stor efterfrågan.

Försäljning

När djuren har ökat i vikt, kan du göra den viktigaste delen av din verksamhet – försäljningen. Det finns flera alternativ här. För det första kan du sälja våra kalvar till slakterier som tar senare hand om dem på egen hand. Du kan också anlita slakterier och sedan leverera kött till marknaden, och till närliggande restauranger eller grill. I sådana företag behöver man alltid råvaror, och det kan vara en mycket bra affär.

Försäljning av färdiga produkter

Den viktigaste produktion är nötkött och mjölk. Mjölk säljs hela tiden, förutom kalvperioden (2 månader) och samma utfodringsperiod för nyfödda kalvar. Uppfödning av kött inträffar ungefär ett år efter förvärvet av unga och uppför det till kommersiell vikt. Med ett huvud av nötkreatur kan man få upp till 70% av nötköttet.

Försäljningen kan organiseras både i detaljhandel och grossisthandel – du ingår avtal med bearbetningsföretag, kaféer, restauranger och butiker. Konkurrensfördelen med våra köttprodukter är dess miljövänlighet.

Gröna välfärdstjänster

Inom begreppet gröna välfärdstjänster finns det som kallas grön omsorg och grön rehabilitering. Utgångspunkten är att gården och dess miljöer kan vara värdefulla resurser för människor med olika behov av meningsfull sysselsättning, personlig utveckling och ökad delaktighet i samhället.

Målgruppen är oftast människor som på olika sätt berörs av Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service eller omfattas av olika myndigheters insatser för att kunna återgå till arbetsmarknaden. Utbudet kan vara omsorgs- och rehabiliteringstjänster, arbetslivsinriktade insatser och olika boendeformer. Sveriges kommuner, landsting, arbetsförmedlingar, Försäkringskassan samt Kriminalvården är vanligtvis köpare av dessa tjänster.

Affärsstrategier

Det finns många olika affärsmodeller och du kan kombinera försäljning av produkter med någon form av tjänster som höjer värdet på produkterna. Din strategi är att inte ha för bred målgrupp eller för många olika grenar från början, utan planera för att utvidga verksamheten efter hand.

Grunden till din verksamhet borde bygga på en marknadsundersökning som du har gjort innan starten. Där kan du bl.a. analysera vilka är de potentiella kunderna, var finns dem, hur de vill ha sina produkter/tjänster, vilken betalningsvilja finns det, hur ser marknaden ut och finns det någon som erbjuder något liknande?

De affärsstrategier som du kan använda:
1 Olika typer av specialisering/differentiering
a) Superfärskt, etniska produkter, unika produkter.
b) Direktförsäljning, kontakt med kunden.

2 Diversifiering, multifunktionalitet
a) Olika former för försäljning och förädling av produkterna såsom direktförsäljning/gårdsbutik, förädling, café, restaurang, catering, prenumerationslådor med mera.
b) Andra sätt att tjäna pengar/sänka våra kostnader på, såsom sociala tjänster, omsorg och rehabilitering, utbildning, event, rekreation, konferenser.

3 Utnyttja billiga resurser på platsen och dess närhet
a) Avfall som kan bli gödsel.
b) Mark, lokaler.
c) Arbetskraft, volontärer.

4 Upplevelseekonomi
a) Ta betalt flera gånger, för både produkten, servicen och upplevelsen, till exempel anordna en utbildning som man tar betalt för, sedan får kunden köpa slutprodukten.
b) Placemaking – att förbättra platsens varumärke- grön visualisering av framtida planer.

AdobeStock 155115463

Kvalitetssäkring

Certifiering ska utföras av en tredje oberoende part och innebär ett skydd för konsumenten, men också för miljön. Oavsett om det rör sig om produkter märkta med Svenskt Sigill eller KRAV, finns ett omfattande regelverk som styr hur produktionen får gå till. Det är exempelvis endast produkter certifierade enligt EU:s regelverk för ekologisk produktion som får marknadsföras och säljas som ekologiska.

Produkter och distribution

Distribution och försäljning av produkterna måste vara anpassad både efter dina förutsättningar och efter marknaden. Oavsett vilka kanaler du utnyttjar är möjligheten att få hyfsat betalt större om du specialiserar din produktion på något unikt, till exempel att erbjuda ekologiskt eller kombinera olika produkter som passar tillsammans. Nedan följer exempel på olika försäljningskanaler som vi ska testa.

Restauranger

Hos restaurangerna finns en stor betalningsvilja, åtminstone hos de lite ”finare” och mer specialiserade restaurangerna. Dessa restauranger har ofta ett stort intresse av lokala produkter och är villiga att betala bra för ekologiskt producerat kött. För restaurangerna är dock kvalitet och leveranssäkerhet oftast mycket viktigt.

Du har i bästa fall redan arbetat upp kontakter med en del restauratörer, dels för att kartlägga vilka produkter som restaurangerna önskar, men också för att göra överenskommelser om förpackningar och leveranssätt.

Marknad/direktförsäljning

Det är vanligt förekommande att jord- och djurbruksföretagen arrangerar egna matmarknader i samarbete med lokala caféer och restauranger, då ofta i kombination med särskilda menyer och musikframträdanden. Även om det kräver ganska mycket förberedelse och arbete är mötet med kunden viktigt och möjligheten att få bra betalt för produkterna är stor vid det personliga mötet. Man har också möjlighet att svara på kundernas frågor och dyra mellanhänder kan undvikas.

Du kommer också anordna direktförsäljning på gården och kommunicerar via sociala medier och i dina nätverk vilka produkter finns tillgängliga som är färdiga till försäljning.
Du kan också anordna även olika typer av evenemang som studiebesök och föreläsningar.

Mindre butiker

Mindre, fristående ekobutiker har en mycket medveten och engagerad kundkrets som kan betala bra om de vet var produkterna kommer ifrån. Det är också lätt att leverera, eftersom dessa små butiker inte är uppbundna av leveransavtal med någon stor grossist. Även enstaka handlare inom dagligvaruhandelskedjor skulle kunna vara möjliga kanaler för dina produkter. Dagligvaruhandeln har dock oftast krav på hög och jämn kvalitet och även på jämna leveranser. De kräver ofta någon form av kvalitetscertifiering av leverantören.

Andelsjordbruk och prenumerationslådor

Du kan leverera "säsong-köttlådor” till kunderna. Modellen fungerar väl, dock detta blir aktuellt först när du har fått fasta kunder som prenumererar på lådor och kassar med dina produkter.
Hur dessa levereras kan du lösa på lite olika sätt, en del kunder hämtar sina lådor på fasta tider på gården och en del kunder hämtar på caféer och restauranger.

Arbetsträning och rehab

En vanlig kombination är djurbruk och olika typer av rehab och arbetsträning. Det är viktigt att tänka på att det kräver specialkompetens hos dig - personalen, man ska ha kompetens för och tycka- om att arbeta med människor. Du kan behöva vara restriktiv med vem som kan arbeta- och vilka grupper man kan ta emot. Personalen måste ha erfarenheter av att arbeta med människor med problem, de är inte där bara för att fylla platsen, utan huvudsyftet är ju rehabilitering.

Tar man emot grupper kan du lösa det genom att grupperna har med sin egen handledare. Det är också viktigt att handledare och din personal har ett gott samarbete. Framöver kan du välja satsa mer på arbetsträning och hälsa som affärsmodell.

Offentlig upphandling

En tänkbar kund i framtiden för dina produkter skulle kunna vara kommunens verksamheter. Som offentlig myndighet är en kommun dock tvungen att följa lagen om offentlig upphandling, LOU, vilket betyder att alla produkter måste upphandlas. De flesta kommuners verksamheter har höga krav på jämn och hög kvalitet, stora volymer och hög förädlingsgrad, som kan vara svårt för dig att leverera i början, men kan vara aktuellt i en framtid.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image